Utworzenie rady szkolnej okręgowej poznańskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.6.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 9 stycznia 1923 r.
o utworzeniu rady szkolnej okręgowej poznańskiej.

Na mocy art. 5 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50, poz. 304) zarządza się co następuje:
Do współdziałania ż kuratorem okręgu szkolnego poznańskiego w zakresie, oznaczonym w § 15 niniejszego rozporządzenia, tworzy się, w Poznaniu radę szkolną okręgową.
W skład rady szkolnej okręgowej wchodzą:
e)
kurator lub wyznaczony przez niego zastępca z pośród urzędników kuratorjum;
b)
wojewoda lub wyznaczony przez niego stały zastępca z pośród urzędników województwa;
c)
siedmiu delegatów sejmiku wojewódzkiego;
d)
trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół powszechnych publicznych i prywatnych X prawem publiczności;
e)
przedstawiciel nauczycielstwa seminarjów nauczycielskich tak państwowych, jak i prywatnych z prawami seminarjów państwowych;
f)
dwaj przedstawiciele nauczycielstwa szkół średnich ogólnokształcących tak państwowych, jak i prywatnych z prawami szkół państwowych;
g) 1
trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół zawodowych;
h)
jeden przedstawiciel wyznania rzymsko-katolickiego;
i)
jeden przedstawiciel wyznania ewangelickiego;
j)
pięciu członków, wyznaczonych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, z pośród których przynajmniej jeden musi być znawcą higjeny szkolnej.
Członków, wymienionych w § 2 pod literą d), wybiera zjazd delegatów, reprezentujących nauczycielstwo szkół powszechnych w radach szkolnych powiatowych okrąg u z pośród nauczycieli, posiadających conajmniej maturę seminaryjną lub sześć klas szkoły ogólnokszałcącej; członków, wymienionych w § 2 pod lit. e, f, g, wybiera zjazd delegatów rad pedagogicznych odnośnych szkół, licząc po Jednym delegacie na każdych 10 sił nauczycielskich, zasiadających w radzie pedagogicznej, przyczem uwzględnia się niepełną dziesiątkę, jeśli liczy przynajmniej 5 nauczycieli. Przedstawiciele szkół średnich ogólnokształcących powinni posiadać uznane przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pełne kwalifikacje, wymagane dl« nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących.
Przedstawicieli wyznań katolickiego i ewangelickiego powołuje Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, na wniosek kuratora, uczyniony w porozumieniu z Kurją archidyjecezjalną, względnie z konsystorzem ewangelickim w Poznaniu.
Mandat członków, wymienionych w § 2 pod lit. d, e, f, g, h, i, j, trwa trzy lata, członków, wymienionych w § 2 pod literą c tak długo, jak długo trwa mandat w sejmiku.

Przesiedlenie się na stałe mieszkanie za granicą okręgu szkolnego poznańskiego powodują utratą mandatu do rady szkolnej okręgowej.

Kollegja wyborcze wybierają prócz członków, wymienionych pod lit. c, d, e, f, g, także taką samą ilość zastępców, którzy w razie ustąpienia członka lub utraty mandatu, wchodzą do rady szkolnej okręgowej w ustanowionej przy ich wyborze kolei na resztą kadencji.
Sposób dokonania wyboru członków, wymienionych w § 2 pod literami d, e, f, g, określa Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego drogą rozporządzenia.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ustanawia także termin wyborów.

Zaskarżenie wyborów z powodu nieprawidłowości można wnosić do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za pośrednictwem kuratora okręgu szkolnego poznańskiego w przeciągu dni 8 od dnia wyborów.

W razie uwzględnienia zaskarżenia Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządza nowe wybory.

Członek rady szkolnej okręgowej, nieobecny na trzech kolejnych posiedzeniach bez należytego usprawiedliwienia, traci mandat.
Członkowie rady szkolnej okręgowej; mieszkający poza siedzibą okręgu, otrzymują ze Skarbu Państwa zwrot kosztów podróży oraz djet wedle norm, ustanowionych dla urzędników państwowych Vii stopnia służbowego.
Posiedzenia rady szkolnej okręgowej zwołuje kurator w miarą potrzeby według własnego uznania, przynajmniej jednak trzy razy do roku.

Na (pisemne) żądanie przynajmniej 7 członków rady szkolnej okręgowej, kurator obowiązany jest do dni 15 od dnia wejścia wniosku do kuratorjum zwołać posiedzenie nadzwyczajne.

Kurator oraz rada szkolna okręgowa mogą powoływać na posiedzenia rzeczoznawców z głosem doradczym.
Na posiedzeniach rady szkolnej okręgowej przewodniczy kurator lub wyznaczony przez niego zastępca (§ 2 punkt a).
Uchwały rady szkolnej okręgowej są prawomocne przy obecności przynajmniej połowy członków oraz przewodniczącego (§ 13). Uchwały zapadają absolutną większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący. Przewodniczący oraz wojewoda (lub tegoż stały zastępca) mają prawo zabierania głosu poza koleją mówców.

Członek rady nie może brać udziału w obradach i głosowaniu nad sprawami, które są związane z jego osobistemi interesami lub interesami jego krewnych i powinowatych.

Do zakresu działania rady szkolnej okręgowej należy:
a)
badanie potrzeb szkolnych i oświatowo-kulturalnych okręgu oraz inicjatywa w sprawie reform w szkolnictwie, bądź to w celu przystosowania szkolnictwa do miejscowych warunków i potrzeb, bądź to w celu wprowadzenia zmian w organizacji szkolnictwa w całem Państwie;
b)
przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego opinji o administracji szkolnej i stanie szkolnictwa okręgu, oraz wynikających stąd wniosków;
c)
rozporządzanie funduszami, przyznanemi do dyspozycji rady przez organa samorządowe na cele szkolne i oświatowo-kulturalne;
d)
wydawanie opinji o projekcie budżetu okręgu szkolnego;
e) 2
(skreślony);
f)
wydawanie opinji o wnioskach zakładania i zwijania państwowych szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i seminarjów nauczycielskich oraz o wnioskach koncesjonowania i zamykania takichże szkół prywatnych;
g)
rozwiązywanie na wniosek kuratora rad szkolnych powiatowych;
h)
delegowanie w poszczególnych wypadkach członków rady do zwiedzania szkół i instytucji wychowawczych i oświatowych, podlegających kuratorowi; delegaci nie mają prawa egzaminowania młodzieży szkolnej, czynienia uwag. nauczycielstwu i wydawania zarządzeń;
i)
inne sprawy, przekazywane radzie przez ustawy i rozporządzenia lub powierzane jej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub kuratora.
Rada szkolna okręgowa układa regulamin swych czynności.
Uchwały rady szkolnej okręgowej Wykonywa kurator przez podwładne mu organy.
Kurator ma prawo zawiesić uchwałę rady szkolnej okręgowej, jeśli przekracza ona kompetencje, właściwe radzie szkolnej okrętowej, lub jest sprzeczna z obowiązującemi przepisami. Radzie przysługuje odwołanie do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przysługuje prawo rozwiązania rady szkolnej okręgowej w razie, gdyby nie spełniała swych obowiązków, przekraczała zastrzeżoną jej kompetencję, lub gdyby działalność jej była niezgodna z ustawami.
1 § 2 lit. g) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1927 r. (Dz.U.27.52.465) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1927 r.
2 § 15 lit. e) skreślona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 maja 1927 r. (Dz.U.27.52.465) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1927 r.