Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.6.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 9 stycznia 1923 r.
o utworzeniu rady szkolnej okręgowej poznańskiej.

Na mocy art. 5 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50, poz. 304) zarządza się co następuje:
§  1. Do współdziałania ż kuratorem okręgu szkolnego poznańskiego w zakresie, oznaczonym w § 15 niniejszego rozporządzenia, tworzy się, w Poznaniu radę szkolną okręgową.
§  2. W skład rady szkolnej okręgowej wchodzą:
e) kurator lub wyznaczony przez niego zastępca z pośród urzędników kuratorjum;
b) wojewoda lub wyznaczony przez niego stały zastępca z pośród urzędników województwa;
c) siedmiu delegatów sejmiku wojewódzkiego;
d) trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół powszechnych publicznych i prywatnych X prawem publiczności;
e) przedstawiciel nauczycielstwa seminarjów nauczycielskich tak państwowych, jak i prywatnych z prawami seminarjów państwowych;
f) dwaj przedstawiciele nauczycielstwa szkół średnich ogólnokształcących tak państwowych, jak i prywatnych z prawami szkół państwowych;
g) 1 trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół zawodowych;
h) jeden przedstawiciel wyznania rzymsko-katolickiego;
i) jeden przedstawiciel wyznania ewangelickiego;
j) pięciu członków, wyznaczonych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, z pośród których przynajmniej jeden musi być znawcą higjeny szkolnej.
§  3. Członków, wymienionych w § 2 pod literą d), wybiera zjazd delegatów, reprezentujących nauczycielstwo szkół powszechnych w radach szkolnych powiatowych okrąg u z pośród nauczycieli, posiadających conajmniej maturę seminaryjną lub sześć klas szkoły ogólnokszałcącej; członków, wymienionych w § 2 pod lit. e, f, g, wybiera zjazd delegatów rad pedagogicznych odnośnych szkół, licząc po Jednym delegacie na każdych 10 sił nauczycielskich, zasiadających w radzie pedagogicznej, przyczem uwzględnia się niepełną dziesiątkę, jeśli liczy przynajmniej 5 nauczycieli. Przedstawiciele szkół średnich ogólnokształcących powinni posiadać uznane przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pełne kwalifikacje, wymagane dl« nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących.
§  4. Przedstawicieli wyznań katolickiego i ewangelickiego powołuje Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, na wniosek kuratora, uczyniony w porozumieniu z Kurją archidyjecezjalną, względnie z konsystorzem ewangelickim w Poznaniu.
§  5. Mandat członków, wymienionych w § 2 pod lit. d, e, f, g, h, i, j, trwa trzy lata, członków, wymienionych w § 2 pod literą c tak długo, jak długo trwa mandat w sejmiku.

Przesiedlenie się na stałe mieszkanie za granicą okręgu szkolnego poznańskiego powodują utratą mandatu do rady szkolnej okręgowej.

§  6. Kollegja wyborcze wybierają prócz członków, wymienionych pod lit. c, d, e, f, g, także taką samą ilość zastępców, którzy w razie ustąpienia członka lub utraty mandatu, wchodzą do rady szkolnej okręgowej w ustanowionej przy ich wyborze kolei na resztą kadencji.
§  7. Sposób dokonania wyboru członków, wymienionych w § 2 pod literami d, e, f, g, określa Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego drogą rozporządzenia.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ustanawia także termin wyborów.

§  8. Zaskarżenie wyborów z powodu nieprawidłowości można wnosić do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za pośrednictwem kuratora okręgu szkolnego poznańskiego w przeciągu dni 8 od dnia wyborów.

W razie uwzględnienia zaskarżenia Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządza nowe wybory.

§  9. Członek rady szkolnej okręgowej, nieobecny na trzech kolejnych posiedzeniach bez należytego usprawiedliwienia, traci mandat.
§  10. Członkowie rady szkolnej okręgowej; mieszkający poza siedzibą okręgu, otrzymują ze Skarbu Państwa zwrot kosztów podróży oraz djet wedle norm, ustanowionych dla urzędników państwowych Vii stopnia służbowego.
§  11. Posiedzenia rady szkolnej okręgowej zwołuje kurator w miarą potrzeby według własnego uznania, przynajmniej jednak trzy razy do roku.

Na (pisemne) żądanie przynajmniej 7 członków rady szkolnej okręgowej, kurator obowiązany jest do dni 15 od dnia wejścia wniosku do kuratorjum zwołać posiedzenie nadzwyczajne.

§  12. Kurator oraz rada szkolna okręgowa mogą powoływać na posiedzenia rzeczoznawców z głosem doradczym.
§  13. Na posiedzeniach rady szkolnej okręgowej przewodniczy kurator lub wyznaczony przez niego zastępca (§ 2 punkt a).
§  14. Uchwały rady szkolnej okręgowej są prawomocne przy obecności przynajmniej połowy członków oraz przewodniczącego (§ 13). Uchwały zapadają absolutną większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący. Przewodniczący oraz wojewoda (lub tegoż stały zastępca) mają prawo zabierania głosu poza koleją mówców.

Członek rady nie może brać udziału w obradach i głosowaniu nad sprawami, które są związane z jego osobistemi interesami lub interesami jego krewnych i powinowatych.

§  15. Do zakresu działania rady szkolnej okręgowej należy:
a) badanie potrzeb szkolnych i oświatowo-kulturalnych okręgu oraz inicjatywa w sprawie reform w szkolnictwie, bądź to w celu przystosowania szkolnictwa do miejscowych warunków i potrzeb, bądź to w celu wprowadzenia zmian w organizacji szkolnictwa w całem Państwie;
b) przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego opinji o administracji szkolnej i stanie szkolnictwa okręgu, oraz wynikających stąd wniosków;
c) rozporządzanie funduszami, przyznanemi do dyspozycji rady przez organa samorządowe na cele szkolne i oświatowo-kulturalne;
d) wydawanie opinji o projekcie budżetu okręgu szkolnego;
e) 2 (skreślony);
f) wydawanie opinji o wnioskach zakładania i zwijania państwowych szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i seminarjów nauczycielskich oraz o wnioskach koncesjonowania i zamykania takichże szkół prywatnych;
g) rozwiązywanie na wniosek kuratora rad szkolnych powiatowych;
h) delegowanie w poszczególnych wypadkach członków rady do zwiedzania szkół i instytucji wychowawczych i oświatowych, podlegających kuratorowi; delegaci nie mają prawa egzaminowania młodzieży szkolnej, czynienia uwag. nauczycielstwu i wydawania zarządzeń;
i) inne sprawy, przekazywane radzie przez ustawy i rozporządzenia lub powierzane jej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub kuratora.
§  16. Rada szkolna okręgowa układa regulamin swych czynności.
§  17. Uchwały rady szkolnej okręgowej Wykonywa kurator przez podwładne mu organy.
§  18. Kurator ma prawo zawiesić uchwałę rady szkolnej okręgowej, jeśli przekracza ona kompetencje, właściwe radzie szkolnej okrętowej, lub jest sprzeczna z obowiązującemi przepisami. Radzie przysługuje odwołanie do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  19. Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przysługuje prawo rozwiązania rady szkolnej okręgowej w razie, gdyby nie spełniała swych obowiązków, przekraczała zastrzeżoną jej kompetencję, lub gdyby działalność jej była niezgodna z ustawami.
1 § 2 lit. g) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1927 r. (Dz.U.27.52.465) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1927 r.
2 § 15 lit. e) skreślona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 maja 1927 r. (Dz.U.27.52.465) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1927 r.