Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.789

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 13 grudnia 1921 r.
o utworzeniu rady szkolnej okręgowej łódzkiej.

Na mocy art. 5 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50 poz. 304) zarządza się co następuje:
§  1. Do współdziałania z kuratorem okręgu szkolnego łódzkiego w zakresie oznaczonym w § 15 niniejszego rozporządzenia tworzy się w Łodzi radę szkolną okręgową.
§  2. W skład rady szkolnej okręgowej wchodzą:
a) kurator lub wyznaczony przez niego zastępca z pośród urzędników kuratorjum;
b) wojewoda lub wyznaczony przez niego stały zastępca z pośród urzędników województwa;
c) delegaci rad szkolnych powiatowych, wybrani po jednym przez każdą radę szkolną powiatową z pomiędzy członkami rady szkolnej powiatowej, będących równocześnie członkami sejmików powiatowych;
d) dwaj delegaci łódzkiej rady miejskiej, wybrani przez nią z pomiędzy członków rady szkolnej miejskiej, będących równocześnie członkami rady miejskiej;
e) trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół powszechnych publicznych i prywatnych z prawem publiczności;
f) przedstawiciel nauczycielstwa seminarjów nauczycielskich tak państwowych jak i prywatnych 2 prawami seminarjów państwowych;
g) dwaj przedstawiciele nauczycielstwa szkół średnich ogólnokształcących tak państwowych jak i prywatnych z prawami szkół państwowych;
h) 1 dwaj przedstawiciele nauczycielstwa szkół zawodowych;
i) przedstawiciele wyznań, liczących w okręgu ponad 5% ludności, po jednym od każdego wyznania;
k) ) pięciu członków wyznaczonych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, z pośród których przynajmniej jeden musi być znawcą higjeny szkolnej.
§  3. Członków rady szkolnej okręgowej wymienionych w § 2 pod lit. e) wybiera zjazd członków rad szkolnych powiatowych, pochodzących z wyboru nauczycieli szkół powszechnych, członków wymienionych w § 2 pod lit. f, g, h zjazd delegatów rad pedagogicznych odnośnych szkół, licząc po jednym od każdej rady pedagogicznej.
§  4. Przedstawiciela wyznania katolickiego wyznacza Kurja biskupia w Łodzi, wyznania ewangelickiego - Konsystorz ewangelicko - augsburski w Warszawie, wyznania mojżeszowego - gmina żydowska w Łodzi.
§  5. Mandat członków wymienionych w § 2 pod literami: e, f, g, h, i, k trwa trzy lata, członków wymienionych pod literami: c, d trwa tak długo, jak mandat w radzie szkolnej powiatowej, względnie radzie szkolnej miejskiej.

Przesiedlenie się na stałe mieszkanie za granicą okręgu szkolnego łódzkiego powoduje utratę, mandatu do rady szkolne] okręgowej.

§  6. Kolegja wyborcze wybierają prócz członków wymienionych w § 2 pod 1iterami c do h włącznie także taką samą liczbę zastępców, którzy w razie ustąpienia członka lub utraty mandatu wchodzą do rady szkolnej okręgowej w ustanowionej przy ich wyborze kolei na resztę kadencji.
§  7. Sposób dokonania wyboru członków wymienionych w § 2 pod 1iterami: e, f, g, h określa Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego drogą rozporządzenia.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ustanawia także termin wyborów.

§  8. Zaskarżenie wyborów z powodu nieprawidłowości można wnosić do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za pośrednictwem kuratora okręgu szkolnego w Lodzi w przeciągu dni 8 od dnia wyborów.

W razie uwzględnienia zażalenia Minister zarządza nowe wybory.

§  9. Członek rady szkolnej okręgowej nieobecny na trzech kolejnych posiedzeniach bez dostatecznego usprawiedliwienia traci mandat.
§  10. Członkowie rady szkolnej okręgowej, mieszkający poza siedzibą kuratorjum, otrzymują ze Skarbu Państwa zwrot kosztów podróży oraz djet wedle norm ustanowionych dla urzędników państwowych VII stopnia służbowego.
§  11. Posiedzenia rady szkolnej okręgowej zwołuje kurator w miarę potrzeby według własnego uznania, przynajmniej jednak 4 razy do roku.

Na pisemne żądanie przynajmniej 10 członków rady szkolnej okręgowej, kurator obowiązany jest do dni 15 od dnia wejścia wniosku do kuratorjum zwołać nadzwyczajne posiedzenie.

§  12. Kurator oraz rada szkolna okręgowa mogą powoływać na posiedzenia rzeczoznawców z głosem doradczym.
§  13. Na posiedzeniach rady szkolnej okręgowej przewodniczy kurator lub wyznaczony przez niego zastępca (§ 2, punkt a).
§  14. Uchwały rady szkolnej okręgowej są prawomocne przy obecności przynajmniej połowy członków oraz przewodniczącego (§ 13). Uchwały zapadają absolutną większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący. Przewodniczący ma prawo zabierania głosu poza koleją mówców.

Członek rady nie może brać udziału w obradach i głosowaniu nad sprawami, które są związane z jego osobistemi interesami lub interesami jego krewnych.

§  15. Do zakresu działania rady szkolnej okręgowej należy:
a) badanie potrzeb szkolnych i oświatowo-kulturalnych okręgu oraz inicjatywa w sprawie reform w szkolnictwie, bądź to w celu przystosowania szkolnictwa do miejscowych warunków i potrzeb, bądź to w celu wprowadzenia zmian w organizacji szkolnictwa w całem Państwie;
b) przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego opinji o administracji szkolnej i stanie szkolnictwa okręgu, oraz wynikających stąd wniosków;
c) rozporządzanie funduszami, przyznanemi do dyspozycji rady przez organa samorządowe na cele szkolne i oświatowo-kulturalne okręgu;
d) wydawanie opinji o projekcie budżetu okręgu szkolnego;
e) 2 (skreślona);
f) wydawanie opinji o wnioskach zakładania i zwijania państwowych szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i seminarjów nauczycielskich, oraz o wnioskach koncesjonowania i zamykania takichże szkół prywatnych;
g) rozwiązywanie na wniosek kuratora rad szkolnych powiatowych; h) delegowanie w poszczególnych wypadkach członków rady do zwiedzania szkół i instytucji wychowawczych i oświatowych, podlegających kuratorowi. Delegaci nie mają prawa egzaminowania młodzieży szkolnej, czynienia uwag nauczycielstwu i wydawania zarządzeń;
i) inne sprawy przekazywane radzie przez ustawy i rozporządzenia, lub powierzane jej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub kuratora.
§  16. Rada szkolna okręgowa układa regulamin swych czynności.
§  17. Ochwaty rady szkolnej okręgowej wykonywa kurator przez podległe mu organy.
§  18. Kurator ma prawo zawiesić uchwałę rady szkolnej okręgowej, jeśli przekracza ona kompetencje właściwe radzie szkolnej okręgowej, lub jest sprzeczna z obowiązującemi przepisami. Radzie przysługuje odwołanie do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  19. Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przysługuje prawo rozwiązania rady szkolnej okręgowej w razie, gdyby nie spełniała swych obowiązków, przekraczają zastrzeżoną jej kompetencję lub gdyby działalność jej była niezgodna z ustawami.
1 § 2 lit. h) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1927 r. (Dz.U.27.52.463) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1927 r.
2 § 15 lit. e) skreślona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 maja 1927 r. (Dz.U.27.52.463) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1927 r.