Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1932 r.
o utworzeniu przymusowego zrzeszenia producentów spirytusu.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 586) zarządza, się co następuje:
§  1. Powołuje się do życia przymusowe zrzeszenie producentów spirytusu pod nazwą "Zrzeszenie Producentów Spirytusu" z siedzibą w Warszawie, które w dalszych paragrafach niniejszego rozporządzenia nazywane będzie "Zrzeszeniem".
§  2. Zrzeszenie posiada osobowość prawną.
§  3. Do Zrzeszenia, należą:
1) właściciele względnie użytkownicy wszystkich zakładów przemysłowych, posiadający zezwolenia na wyrób spirytusu,
2) właściciele względnie użytkownicy wszystkich drożdżowni, produkujący spirytus na sprzedaż.

Ponadto do Zrzeszenia mogą należeć przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, na udział których w Zrzeszeniu wyrazi zgodę Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.

§  4. Do zakresu działania Zrzeszenia należy:
1) normowanie i kontrolowanie produkcji i zbytu: a) spirytusu niekonsumcyjnego w zakresie zapotrzebowania Państwowego Monopolu Spirytusowego oraz b) spirytusu eksportowego;
2) zakup i wywóz zagranicę spirytusu eksportowego na zasadach wyłączności.

Ponadto Zrzeszenie może brać udział w odrębnych organizacjach, powołanych do rozszerzania zbytu spirytusu niekonsumcyjnego oraz w przypadku, gdyby zostały zawarte odpowiednie umowy z Państwowym Monopolem Spirytusowym, zajmować się będzie w ramach tych umów sprzedażą spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Postanowienie p. 2 niniejszego paragrafu nie narusza w niczem zobowiązań, zaciągniętych przez Państwowy Monopol Spirytusowy do chwili ukonstytuowania się Zrzeszenia.

§  5. Zrzeszenie działać będzie na podstawie rozporządzenia niniejszego oraz statutu zatwierdzonego przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Statut Zrzeszenia zostanie ogłoszony w Monitorze Polskim i na podstawie tego statutu ukonstytuują się władze Zrzeszenia.

O ukonstytuowaniu się Zrzeszenia Minister Skarbu ogłosi w Monitorze Polskim.

§  6. Nadzór nad Zrzeszeniem sprawuje Minister Skarbu za pośrednictwem komisarza rządowego powołanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Szczegółowy zakres działalności i upoważnień komisarza rządowego określa statut.

§  7. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.