Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1739

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 września 2017 r.
w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie tworzy się Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ursynów w Warszawie.
§  2.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 270, 2095 i 2122) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Prokuraturę Okręgową w Warszawie - obejmującą obszar właściwości prokuratur rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, Warszawa-Mokotów w Warszawie, Warszawa-Ochota w Warszawie, Warszawa-Śródmieście w Warszawie, Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie, Warszawa-Ursynów w Warszawie, Warszawa-Wola w Warszawie i Warszawa-Żoliborz w Warszawie,";

2) w § 4 w pkt 40:
a) lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Mokotów,",

b) po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:

"ga) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ursynów w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursynów i Wilanów,".

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.