Utworzenie powiatu noworudzkiego w województwie wrocławskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1954 r.
w sprawie utworzenia powiatu noworudzkiego w województwie wrocławskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Tworzy się w województwie wrocławskim powiat noworudzki z siedzibą powiatowej rady narodowej w Nowej Rudzie, w skład którego wchodzą z powiatu kłodzkiego w tymże województwie:
a)
miasta Nowa Ruda i Radków,
b)
gromady: Bożków, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Ratno Dolne, Słupiec, Ścinawka Dolna, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia, Świerki, Włodowice, Wojbórz i Wolibórz.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1954 r.