Utworzenie powiatowego wydziału hipotecznego w Kowlu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.23.208

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 kwietnia 1938 r.
o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Kowlu.

Na podstawie art. 9 i 271 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarządzam co następuje:
Tworzy się powiatowy wydział hipoteczny wraz z archiwum hipotecznym przy Sądzie Grodzkim w Kowlu, w okręgu Sądu Okręgowego w Łucku. Wydziałowi temu powierza się również prowadzenie ksiąg hipotecznych dla okręgów sądów grodzkich w Ratnie i Lubomlu.
Przenosi się z archiwum hipotecznego Sądu Okręgowego w Łucku do archiwum hipotecznego przy Sądzie Grodzkim w Kowlu księgi hipoteczne, dotyczące następujących nieruchomości, położonych w okręgach sądów grodzkich w Kowlu, Ratnie i Lubomlu:
a)
wszystkich nieruchomości miejskich,
b)
nieruchomości wiejskich o obszarze nie przewyższającym 50 ha.
Tworzy się stanowisko pisarza powiatowego wydziału hipotecznego przy Sądzie Grodzkim w Kowlu.
Dwaj notariusze z siedzibą w Kowlu stają się notariuszami przy powiatowym wydziale hipotecznym w Kowlu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1938 r.