Utworzenie powiatowego urzędu ziemskiego we Włoszczowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.118.853

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 18 listopada 1925 r.
w sprawie utworzenia powiatowego urzędu ziemskiego we Włoszczowej.

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. № 90 poz. 706) zarządza się co następuje:
Tworzy się powiatowy urząd ziemski we Włoszczowej województwa kieleckiego.
Wyłącza się z właściwości terytorjalnej powiatowego urzędu ziemskiego w Kielcach - powiat włoszczowski.
Właściwość terytorjalna powiatowego urzędu ziemskiego we Włoszczowej rozciąga się na powiat włoszczowski.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1926 r.