Utworzenie posterunku celnego w Jabłonicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.333

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 czerwca 1935 r.
o utworzeniu posterunku celnego w Jabłonicy.

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządzam co następuje:
W okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł we Lwowie tworzy się przy drodze ubocznej Jabłonica (powiat kosowski) - Jabłonica (rumuńska) posterunek celny w Jabłonicy.

W związku z tem powyższa droga uboczna staje się przejściem granicznem.

Do zakresu czynności posterunku celnego należy odprawa podróżnych i ich środków lokomocji oraz mieszkańców pogranicza.

Przewóz towarów przez posterunek celny jest wzbroniony.

Odprawę osobową uskutecznia posterunek celny w porze letniej między godziną 8 a 12, a w porze zimowej między godziną 14 a 17 na zasadach obowiązujących urzędy celne, ustanowione przy drogach kołowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.