Art. 6. - [Działania podejmowane w celu realizacji zadań Agencji] - Utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.462 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2023 r.
Art.  6.  [Działania podejmowane w celu realizacji zadań Agencji]
1. 
Agencja realizuje zadania w szczególności przez:
1)
świadczenie usług doradczych;
2)
organizowanie szkoleń i seminariów;
3)
organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju;
4)
organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych za granicą;
5)
gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla bezrobotnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 1;
6)
opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji;
7)
świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom jednostek samorządu terytorialnego;
8)
prowadzenie rejestru podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług doradczych i szkoleniowych, zwanych dalej "usługami rozwojowymi";
8a)
(uchylony);
9)
promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8, organizowanie współpracy między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług rozwojowych i informacyjnych;
10)
udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na:
a)
wspomaganie działań określonych w pkt 1-6 i 11, prowadzonych przez inne podmioty,
b)
szkolenia, usługi doradcze, inwestycje przedsiębiorców oraz inne działania rozwojowe, w tym obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, sprzyjające wzrostowi ich konkurencyjności lub innowacyjności,
c)
działania określone w art. 6b ust. 5,
d)
wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
e)
uzyskanie ochrony i realizację ochrony prawa własności przemysłowej,
f)
realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,
g)
przygotowanie przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów innowacyjnych lub udział w tych programach,
h)
dostosowanie działalności małych i średnich przedsiębiorców do zmieniających się warunków rynkowych lub przywrócenie tym przedsiębiorcom zdolności do konkurowania na rynku,
i)
odtworzenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej,
j)
działania związane z wdrażaniem instrumentu finansowego;
11)
podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu technologii oraz innych form wspierania działalności innowacyjnej,
12)
badanie i analizowanie roli sektora przedsiębiorstw w Polsce, a w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz czynników rozwoju tego sektora, w tym opracowywanie raportów w tym zakresie;
13)
organizowanie i finansowanie konkursów w zakresie zadań Agencji;
14)
udział w organizowaniu i finansowaniu konkursów w zakresie zadań Agencji.
2. 
(uchylony).
3. 
Za czynności określone w ust. 1 pkt 1-7 Agencja może pobierać opłaty w wysokości nieprzekraczającej ponoszonych kosztów.
4. 
Agencja przy realizacji zadań może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi jako:
1)
lider lub partner umów o wspólne przedsięwzięcie lub umów o partnerstwie;
2)
członek organizacji zrzeszających podmioty o podobnym charakterze lub realizujących podobne zadania.
5. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, Agencja może ustanawiać i przyznawać nagrody, w ramach konkursów, o których mowa w ust. 1 pkt 13.
6. 
Nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia lub całokształt działalności w dziedzinach związanych z zadaniami realizowanymi przez Agencję w zakresie:
1)
popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie;
2)
podejmowania i rozwijania inicjatyw pobudzających współpracę przedsiębiorców, podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm. 3 ), podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i administracji publicznej;
3)
rozwijania i popularyzacji proekologicznych rozwiązań w gospodarce;
4)
promocji polskich przedsiębiorców za granicą;
5)
promocji proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu;
6)
inwestowania przez pracodawców w rozwój pracowników.
7. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, przeznaczenie, warunki i tryb przyznawania przez Agencję nagród, o których mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnej realizacji zadań Agencji oraz zapewnienia przejrzystości przyznawania nagród.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306.