Art. 4c. - [Podmioty uczestniczące w działaniach w celu dostosowania kształcenia do zapotrzebowania gospodarki] - Utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.462 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2023 r.
Art.  4c.  [Podmioty uczestniczące w działaniach w celu dostosowania kształcenia do zapotrzebowania gospodarki]
1. 
Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 5, mogą być realizowane przez Agencję przy pomocy:
1)
Rady Programowej do spraw kompetencji, zwanej dalej "Radą Programową";
2)
sektorowych rad do spraw kompetencji, zwanych dalej "radami sektorowymi".
2. 
Rady, o których mowa w ust. 1, pełnią funkcje opiniodawczo-doradcze.
3. 
Rady, o których mowa w ust. 1, działają przy Prezesie Agencji.
4. 
Za udział w posiedzeniach rad, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.