Utworzenie Państwowej Rady do spraw uzdrowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.33.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 marca 1934 r.
o utworzeniu Państwowej Rady do spraw uzdrowisk.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 254), art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 86), art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 493) oraz art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Opieki Społecznej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 597) zarządzam co następuje:
Przy Ministrze Opieki Społecznej ustanawia się Państwową Radę do spraw uzdrowisk.
Państwowa Rada jest organem doradczym i opinjodawczym Ministra Opieki Społecznej do spraw uzdrowisk.

W szczególności do zakresu działania Rady należy:

1)
opinjowanie w sprawach:
a)
uznawania uzdrowisk za posiadające charakter użyteczności publicznej,
b)
nadawania uzdrowiskom statutów,
c)
ustalania okręgu ochrony sanitarnej w uzdrowiskach,
d)
wydawania przez Ministra Opieki Społecznej szczegółowych przepisów sanitarnych,
e)
we wszelkich innych sprawach, dotyczących zdrojowisk, stacyj klimatycznych i kąpielisk morskich - na żądanie Ministra Opieki Społecznej;
2)
składanie Ministrowi Opieki Społecznej wniosków w wyżej określonych sprawach.
Rada składa się z przewodniczącego, jego zastępcy oraz następujących członków:
1)
2-ch urzędników Ministerstwa Opieki Społecznej, wyznaczonych przez Ministra Opieki Społecznej;
2)
1 przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 2-ch przedstawicieli Ministerstwa Przemysłu i Handlu, w tej liczbie jednego przedstawiciela Państwowego Instytutu Geologicznego - wyznaczonych przez właściwych ministrów;
3)
przedstawiciela Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, wyznaczonego przez Rektora;
4)
przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej, wyznaczonego przez zarząd wymienionej Izby;
5)
przedstawiciela Izby Ubezpieczeń Społecznych, wyznaczonego przez Prezesa Izby;
6)
przedstawiciela Związku Uzdrowisk Polskich, wyznaczonego przez zarząd tego Związku;
7)
4-ch przedstawicieli uzdrowisk państwowych, w tem 2-ch dyrektorów i 2-ch lekarzy, wyznaczonych przez Ministra Opieki Społecznej, oraz
8)
5-ciu osób, powołanych przez Ministra Opieki Społecznej z pośród znawców zdrojownictwa polskiego.
Przewodniczącym Rady jest Minister Opieki Społecznej. Zastępcą przewodniczącego jest Dyrektor Departamentu Służby Zdrowia.

W razie nieobecności przewodniczącego i jego zastępcy przewodniczy na zebraniach Rady jeden z jej członków, wyznaczony przez przewodniczącego lub jego zastępcę.

Sekretarzem Rady jest urzędnik Ministerstwa Opieki Społecznej, wyznaczony przez przewodniczącego lub jego zastępcę.

Członkowie Rady są powoływani na okres lat 3-ch.

W razie ustąpienia członka przed upływem tego okresu zostaje powołany nowy członek na czas do końca 3-letniego okresu.

Oprócz przedstawicieli Ministerstw, wymienionych w § 3 pkt. 2, w obradach Rady mogą brać udział z prawem głosowania przedstawiciele innych Ministerstw, zaproszeni przez Ministra Opieki Społecznej, o ile przedmiotem obrad mają być sprawy, dotyczące tych Ministerstw.

W razie potrzeby przewodniczący Rady względnie jego zastępca może zaprosić na posiedzenie Rady rzeczoznawców z głosem doradczym.

Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady względnie jego zastępca w razie potrzeby; ponadto zebranie Rady będzie zwołane, jeżeli tego zażąda 1/3 jej członków.
Rada może wyłonić z pośród swoich członków sekcje dla spraw szczególnych.

Minister Opieki Społecznej wyznacza przewodniczących sekcyj z pośród członków Rady.

Przewodniczący sekcji ustala terminy jej zebrań.

Opinje Rady i sekcyj zapadają większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Sprawozdania z obrad mogą być przez Ministra Opieki Społecznej ogłaszane drukiem.
Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki honorowo.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 lipca 1922 r. w przedmiocie utworzenia Państwowej Rady do spraw uzdrowisk (Monitor Polski Nr. 193, poz. 118), zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 listopada 1923 r. (Monitor Polski Nr. 269, poz. 373).