Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.84.561

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 23 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie utworzenia Państwowej Komisji Kontroli Pochodnych arsenobenzolu.

Na mocy art. 2. poz. 13 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
Art.  1.

W celu wykonywania państwowej kontroli nad będącemi w obiegu i produkowanemi w Polsce pochodnemi arsenobenzolu ustanawia się Państwową Komisję Kontroli pochodnych arsenobenzolu.

W skład tej komisji wchodzą: a) Dyrektor Państwowego Instytutu Farmaceutycznego lub jego zastępca, b) Dyrektor Państwowego Zakładu Badania Surowic lub jego zastępca, oraz c) trzech klinicystów zaproszonych przezemnie i Naczelnik Wydziału Zwalczania Chorób Wenerycznych Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Art.  2.

Zadaniem Państwowej Komisji Kontroli Pochodnych arsenobenzolu jest;

a) opracowywanie projektów, dotyczących kontroli pochodnych arsenobenzolu,
b) badanie pochodnych arsenobenzolu, przyczem głos decydujący o rezultacie badania chemicznego posiada Dyrektor Państwowego instytutu Farmaceutycznego lub jego zastępca, o rezultacie badania biologicznego - Dyrektor Państwowego Zakładu Badania Surwic lub jego zastępca o rezultacie badania klinicznego decyduje opinja większości klinicystów - członków komisji.
Art.  3.

Komisja wybiera pośród siebie sekretarza i prowadzi protokół swych uchwał.

Art.  4.

Posiedzenia Państwowej Komisji Kontroli Pochodnych arsenobenzolu zwołuje w miarę potrzeby Minister Zdrowia Publicznego przez sekretarza komisji.

Art.  5.

Projekty, dotyczące kontroli pochodnych arsenobenzolu, składane będą Ministrowi Zdrowia Publicznego do zatwierdzenia.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.