Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.128

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE.
z dnia 17 marca 1920 r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dn. 16 września 1919 r. zarządza się co następuje:
1) sprawy naftowe, z wyjątkiem przytoczonych w punkcie 2, przechodzą w zarząd Ministerstwa Skarbu;
2) w kompetencji Ministerstwa Przemysłu i Handlu pozostają nadal sprawy:
a) udzielanie wymaganych przez ustawy uprawnień górniczych i przemysłowych,
b) nadzoru górniczo - państwowego nad kopalniami ropy naftowej .i przemysłowo - policyjnego nad rafinerjami nafty,
c) aż do ewentualnych zmian przepisów ustawowych sprawy zlecone temuż Ministerstwu dekretem Naczelnika Państwa z dn. 16 grudnia 1918 r. (Dz. Ustaw Rz. P. № 21, poz. 67), oraz ustawami sejmowemi z dn. 2 maja 1919 r. Dz. Praw № 39, poz. 292 i z dn. 1 sierpnia 1919 r. Dz. Ustaw. Rz. P. № 68, poz. 414;
3) przy Ministerstwie Skarbu tworzy się Państwowy Urząd naftowy;
4) do kompetencji tego Urzędu należą wszystkie sprawy z zakresu produkcji i handlu ropą naftową i przetworami jej, które obecnie załatwiane są przez inne organa państwowe cywilne lub wojskowe, a w szczególności przez Ministerstwo Przemyślu i Handlu;
5) wewnętrzny ustrój Państwowego Urzędu naftowego ureguluje osobna instrukcja Ministra Skarbu;
6) powyższe zmiany wchodzą w życie dnia 1 października 1919 r.