Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.34.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie utworzenia Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych.

Art.  1.

Przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych zostaje utworzony Państwowy Urząd Meljoracji Rolnych.

Art.  2.

Do zakresu działania Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych należy:

1) inicjowanie, badanie, opracowywanie projektów i wykonywanie robót, mających na celu:
a) odwodnianie, nawodnianie gruntów (wraz z urządzeniami pomocniczemi, niezbędnemi dla uzyskania należytego odpływu, z wyłączeniem robót, mających na celu regulację rzek);
b) zużytkowanie ścieków ze zbiorowisk ludzkich i fabryk;
c) urządzanie gospodarstw rybnych;
d) zaopatrywanie w wodę gmin wiejskich, wsi i osad za pomocą najprostszych urządzeń hydrotechnicznych;
e) wznoszenie budowli wodnych, związanych z meljoracjami, wymienionemi w punkcie 1 a, b, c i d;
2) sprawowanie kontroli nad robotami meljoracyjnemi, wymienionemi w punkcie 1 a, b, c i d, wykonywanemi przez biura i osoby prywatne;
3) udzielanie wszelkiej pomocy technicznej przy operacjach agrarnych, jak komasacji, parcelacji gruntów i t. p.;
4) piecza nad meljoracjami rolnemi, już wykonanemi;
5) nadzór nad przestrzeganiem ustaw oraz przepisów, meljoracji rolnych dotyczących;
6) prowadzenie ksiąg wodnych.
Art.  3.

Państwowy Urząd Meljoracji Rolnych stanowią:

1) naczelnik Urzędu,
2) inżynierowie meljoracji i ziemscy,
3) personel pomocniczy: techniczny i biurowy.
Art.  4.

Naczelnik Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych, inżynier, kieruje biegiem spraw powierzonego sobie Urzędu oraz sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich pracowników Urzędu przy pomocy kierowników poszczególnych działów (inżynierów) i ma sobie przydaną potrzebną liczbę inżynierów meljoracyjnych i ziemskich, techników i biuralistów oraz kancelarję.

Naczelnik Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych jest za czynności Urzędu odpowiedzialny przed Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  5.

Inżynierowie meljoracyjni pełnią czynności, należące do zakresu działania Urzędu i kierują wykonywaniem prac technicznych przy pomocy techników oraz personelu biurowego i mogą mieć sobie poruczone wykonywanie czynności, stosownie do niniejszego rozporządzenia przekazanych inżynierom ziemskim.

Art.  6.

Inżynierowie ziemscy urzędują przy Głównej Komisji Ziemskiej oraz Komisjach Ziemskich Okręgowych.

Do zakresu działania inżynierów ziemskich należą:

1) pomoc techniczna przy meljoracji na gruntach, objętych przez prace urzędów ziemskich,
2) dozór nad przestrzeganiem ustaw i przepisów, dotyczących meljoracji,
3) piecza nad meljoracjami już wykonanemi oraz
4) wszelkie czynności z powyższym związane, a włożone na inżynierów ziemskich przez ustawy lub rozporządzenia władzy.
Art.  7.

inżynierowie ziemscy biorą w miarę potrzeby udział w posiedzeniach komisji ziemskich i w sprawach, dotyczących meljoracji, mają głos stanowczy.

Art.  8.

Inżynierowie ziemscy pełnią przy komisjach ziemskich czynności referentów meljoracyjnych i w tym charakterze pozostają w zależności służbowej od prezesów komisji, podlegając w sprawach technicznych kierownictwu naczelnika Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych.

Art.  9.

Pracowników Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych do IX - ej włącznie kategorji mianuje Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Pracowników X - ej i XI - ej kategorji oraz służbę niższą mianuje naczelnik Urzędu, stosownie do właściwego mu zakresu działania i przepisów o urzędach państwowych.

Art.  10.

Rozporządzenia wykonawcze oraz szczegółowe instrukcje dla Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych wyda Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 1919 r.