Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.286

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 3 maja 1922 r.
o utworzeniu okręgu szkolnego poleskiego.

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o.tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50 poz. 304) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 34 poz. 279) zarządza się co następuje:
§  1. Tworzy się okrąg szkolny poleski w granicach województwa poleskiego oraz powiatów: nieświeskiego, baranowickiego i stołpeckiego wojewdztwa nowogródzkiego, z siedzibą kuratora w Brześciu Litewskim.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 maja 1922 r.