Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.5.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1920 r.
w przedmiocie utworzenia okręgowych urzędów ziemskich na obszarze b. dzielnicy pruskiej oraz reorganizacji Państwowej Komisji Generalnej i Urzędu Osadniczego w Poznaniu.

Na mocy art. art. 13 i 34 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 70 poz. 461) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Ustanowiony rozporządzeniem Komisarjatu Narodowej Rady Ludowej z dnia 25 czerwca 1919 r. (Tygodnik Urzęd. № 27) Urząd Osadniczy w Poznaniu znosi się, zamiast zaś niego powołuje się dwa okręgowe urzędy ziemskie: jeden z siedzibą w Poznaniu na okrąg województwa Poznańskiego, a drugi z siedzibą w miejscu urzędowania Wojewody Pomorskiego na okrąg tego województwa.
§  2. Organizacje; wewnętrzną okręgowych urzędów ziemskich, wskazanych w § 1, unormuje rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego.
§  3. Czynności Pruskich Komisji Generalnych oraz Państwowej Komisji Generalnej w Poznaniu jako też czynności komisji specjalnych-przechodzą stosownie do kompetencji do właściwych okręgowych urzędów ziemskich i działających przy nich okręgowych komisji ziemskich.

Kompetencja Wyższego Sądu Krajowego w Berlinie (Oberlandeskulturgericht) przechodzi we właściwym zakresie do Głównej Komisji Ziemskiej, kompetencje zaś Sądu Rzeszy Niemieckiej (Reichsgericht) w Lipsku - do Sądu Najwyższego w m. st. Warszawie.

§  4. Do czasu zorganizowania okręgowego urzędu ziemskiego na okrąg województwa Pomorskiego, wszystkie dotychczasowe czynności Urzędu Osadniczego i Komisji Generalnej, dotyczące obszaru tego okręgu prowadzić będzie na zasadach, przewidzianych w ustawie z dnia 6 lipca 1920 r. oraz w innych ustawach obowiązujących na obszarze b. dzielnicy pruskiej - Okręgowy Urząd Ziemski w Poznaniu.
§  5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.
§  6. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.