Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.41.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 1922 r.
w przedmiocie utworzenia okręgowych i powiatowych urzędów ziemskich na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego, województwa białostockiego.

Na mocy art. 13 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. № 70, poz. 461) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 178) zarządza się co następuje:
§  1. Tworzy się następujące okręgowe urzędy ziemskie:

1. wołyński, obejmujący powiaty: dubieński, horochowski, kowelski, krzemieniecki, lubomelski, łucki, ostrógski, rówieński i włodzimierski.

2. poleski, obejmujący powiaty: białowieski, brzecko-litewski, drohiczyński, kamieńsko-koszyrski, kobryński, kosowski, łuniniecki, piński, prużański i sarneński.

3. nowogródzki, obejmujący powiaty: baranowicki, duniłowiczowski, dziśnieński, grodzieński, lidzki, nieświeski, nowogródzki, Słonimski, stołpecki, wilejski, wołkowyski i wołożyński.

Liczbę i siedzibą powiatowych urzędów ziemskich w każdym z wymienionych okręgów oznacza Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego.

§  2. Zawarte w §§ 3, 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 178) przepisy o delegaturach okręgowych Głównego Urzędu Ziemskiego i o komisarjatach powiatowych ziemskich uchyla się.
§  3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.