Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.620

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 29 września 1921 r.
w przedmiocie utworzenia okręgowej izby kontroli w Poznaniu.

Na podstawie art. 27 ustawy o kontroli państwowej z dnia 3 czerwca 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się w porozumieniu z Prezydentem Ministrów i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej co następuje:
§  1. Tworzy się okręgową izbę kontroli państwowej z siedzibą w Poznaniu, jako organ Najwyższej Izby Kontroli, jej bezpośrednio podległy.
§  2. Terytorjalny zakres działania tej izby rozciąga się na województwa: poznańskie i pomorskie.
§  3. Do zakresu zadań tej izby należy wykonywanie kontroli państwowej na zasadach wyłuszczonych w powołanej we wstępie ustawie.
§  4. Okręgowa izba kontroli w Poznaniu przejmuje w granicach swej kompetencji dotychczasowe agendy Izby Obrachunkowej Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej wraz z kredytami przeznaczonemi na utrzymanie izby do końca r. 1921, oraz personel tejże, inwentarz i archiwa.
§  5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia należy do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1921 roku.