Utworzenie Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.312

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 listopada 1960 r.
w sprawie utworzenia Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

Na podstawie art. 8 §§ 1 i 2 prawa o sądach ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1939 r. Nr 71, poz. 476, z 1946 r. Nr 12, poz. 76 i z 1960 r. Nr 11, poz. 70) oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 119) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Okręgowy Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie dla województw białostockiego i olsztyńskiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1961 r.