Utworzenie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających... - Dz.U.2020.1014 - OpenLEX

Utworzenie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1014

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

Na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.
2. 
Wykaz obwodów, o których mowa w ust. 1, z podaniem ich numerów oraz wskazaniem siedzib obwodowych komisji wyborczych, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2020 ROKU DLA OBYWATELI POLSKICH PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

(K - komisja obsługuje również głosowanie korespondencyjne)

(WK - komisja obsługuje wyłącznie głosowanie korespondencyjne)

grafika

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1211) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lipca 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.