§ 2. - Utworzenie obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.157.1324

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2007 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.