Utworzenie obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Makowie, zmiana granic powiatów: makowskiego i nowotarskiego oraz zmiana granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych: w Myślenicach, w Nowym Targu i w Żywcu w województwie krakowskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.81.600

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 1929 r.
o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Makowie, o zmianie granic powiatów: makowskiego i nowotarskiego oraz o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych: w Myślenicach, w Nowym Targu i w Żywcu w województwie krakowskiem.

Na podstawie art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 376) zarządza się co następuje:
Z obszarów działania samorządowych ręprezentacyj powiatowych w Myślenicach i w Żywcu wyłącza się gminy, należące do powiatu makowskiego.
Z powiatu nowotarskiego i z obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Nowym Targu wyłącza się gminy: Chabówka, Ponica i Rdzawka i włącza się je do powiatu makowskiego.
Z gmin należących do powiatu makowskiego wraz z gminami: Chabówka, Ponica i Rdzawka tworzy się obszar działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Makowie (makowski związek powiatowy).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.