Utworzenie nowych katedr w szkołach akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.26.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 6 marca 1948 r.
w sprawie utworzenia nowych katedr w szkołach akademickich.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządzam, co następuje:
Tworzy się:
a)
w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym katedrę historii ruchów społecznych,
b)
w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawno-Ekonomicznym katedrę polityki kryminalnej i prawa karnego porównawczego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 1948 r.