Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.8.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1926 r.

DEKRET
o utworzeniu Ministerstwa Robót Publicznych. *

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art.  1.

Zostaje utworzone Ministerstwo Robót Publicznych.

Art.  2.

Do zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych należą następujące sprawy:

1) budownictwo wodne, meljoracje, współdziałanie w meljoracjach rolnych i opinjowanie odnośnych planów, budowa dróg wodnych śródziemnych, przystani rzecznych, portów i większe na nich roboty konserwacyjne, wreszcie nadzór nad gospodarką organów samorządnych i instytucji publicznych i prywatnych w tej dziedzinie;
2) budowa i utrzymane publicznych dróg kołowych i mostów, tudzież nadzór nad gospodarką w tej dziedzinie organów samorządnych o charakterze publicznym;
3) budowa i przebudowa wszelkich budynków państwowych z wyjątkiem kolejowych, górniczych i strategicznych, nadzór nad gospodarką budowlaną organów samorządnych i instytucji o charakterze publicznym;
4) osadnictwo ludzkie (zabudowanie, regulacja i urządzenia techniczne użyteczności publicznej miast, wsi i zdrojowisk, polityka budowlana), tudzież odbudowa osad, zniszczonych wojną lub klęskami elementarnemi;
5) pomiary i badania kraju pod względem przyrodniczym, badania materjałów budowlanych i t. p., tudzież wydawanie przepisów budowlanych w interesie dobra i bezpieczeństwa publicznego;
6) sprawy ogólne administracji i policji technicznej z wyjątkiem spraw kolejowych, górniczych, przemysłowych i żeglugi, sprawy wydawania zezwoleń administracyjno-technicznych, wreszcie przygotowanie ustawodawstwa w powyższych sprawach technicznych;
7) współdziałanie z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w organizacji szkolnictwa zawodowego i technicznego.
Art.  3.

Dziedziny, w artykule poprzedzającym wymienione, zostają wyjęte z kompetencji Ministrów Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji, względnie kompetencja tych Ministerstw zostaje odpowiednio ograniczona.

Art.  4.

Wewnętrzną organizację Ministerstwa Robót Publicznych tudzież organizację podległych mu urzędów technicznych porucza się Ministrowi Robót Publicznych.

Art.  5.

Tworzy się Państwową Radę Techniczną, w skład której mają wejść reprezentanci fachowych instytucji, stowarzyszeń technicznych, wyższych szkół technicznych, przedstawiciele organizacji samorządnych i społecznych oraz interesowanych ministerstw.

Ilość członków tej Rady, tudzież zakres i sposób jej działania oznaczy Rada Ministrów na wniosek Ministra Robót Publicznych.

Nadto Minister Robót Publicznych może powoływać w miarę potrzeby specjalne komitety.

Art.  6.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Robót publicznych w porozumieniu z interesowanymi ministrami.

Dan w Warszawie, dnia 16 stycznia 1919 roku.

* Z dniem 28 września 1926 r. do zakresu działania Ministra Komunikacji przechodzą sprawy budowy, utrzymania i zarządu państwowych budynków poczty, telegrafu i telefonu, należące dotychczas na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 16 stycznia 1919 roku (Dz.U.1919.8.118) oraz ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Dz.U.1919.39.283) do zakresu działania Ministra Robót Publicznych, w związku z art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz.U.26.97.567).