Utworzenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1931

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
2. 
Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, obsługującego sprawy działów administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej kultura fizyczna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 360).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2021 r.