Utworzenie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.360

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. 
Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obsługującego sprawy działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu kultura fizyczna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1014, z 2001 r. poz. 1329 oraz z 2005 r. poz. 1885).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.