Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.192

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Ministerstwo Infrastruktury w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
2.  Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, obsługującego sprawy działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność oraz transport, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2080).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 22 stycznia 2018 r.