Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.14.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o utworzeniu Ministerstw: Spraw Zewnętrznych, Spraw Wojskowych, Komunikacji i Aprowizacji.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy:
Art.  1.

W uchyleniu odnośnych postanowień art. 20 Dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych (Dz. Praw № 1, poz. 1) - przekształca się istniejący przy Prezydencie Ministrów Departament Spraw Politycznych na Ministerstwo Spraw Zewnętrznych, zaś Komisję Wojskową - na Ministerstwo Spraw Wojskowych.

Przekazanie spraw ma nastąpić niezwłocznie.

Art.  2.

Istniejący przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Urząd Aprowizacji przekształca się na Ministerstwo Aprowizacji.

Art.  3. 1

Z zakresu kompetencji Ministerstwa Przemysłu i Handlu określonej w art. 28 Dekretu z dnia 3 stycznia 1918 roku (Dz. Praw № 1 poz. 1), wyłącza się sprawy środków komunikacji, z jednoczesnem przekazaniem tych spraw Ministerstwu Komunikacji, które się niniejszem tworzy.

Art.  4.

Prezydent Ministrów w porozumieniu z interesowanymi Ministrami wykona niniejszy Dekret i zarządzi ścisłe rozgraniczenie zakresu kompetencji poszczególnych Ministerstw.

Dan w Warszawie, dnia 26 października 1918 roku.

1 Z dniem 8 lutego 1919 r. zmienia się nazwę Ministerstwo Komunikacji na Ministerstwo Kolei Żelaznych, zgodnie z dekretem z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie rozszerzenia kompetencji Ministerstwa Robót Publicznych (Dz.U.19.14.172).