Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.5.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 stycznia 1957 r.
w sprawie utworzenia miasta Zelów w powiecie łaskim, województwie łódzkim. *

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z obszaru osiedla Zelów w powiecie łaskim, województwie łódzkim tworzy się miasto Zelów w tymże powiecie i województwie.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. w województwie łódzkim wyłącza się z miasta Zelów w powiecie łaskim miejscowość Zelówek o powierzchni 425 ha i włącza się ją do gromady Zelów w tymże powiecie, zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie łódzkim (Dz.U.69.37.319).