Utworzenie miasta Konstantynowa w powiecie łódzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.119.956

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 1923 r.
o utworzeniu miasta Konstantynowa w pow. łódzkim. *

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
Z osady Konstantynów i wsi Konstanty-nówek powiatu łódzkiego tworzy się gminę miejską z siedzibą zarządu miejskiego w osadzie Konstantynów.

Równocześnie wyłącza się wymienione miejscowości z gminy Rszew.

Na utworzoną w ten sposób gminą miejską Konstantynów rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dn. 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. P. P. P. № 13. poz. 140), uzupełniając jednocześnie wykaz miast, dołączony do tego dekretu, jak następuje:

"167 Konstantynów".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r.
* Z dniem 29 kwietnia 1975 r. z gminy Lutomiersk w powiecie i województwie łódzkim wyłącza się: 1) część terenów wsi Józefów o powierzchni 132 ha, z wyjątkiem działek gruntowych nr 1-10, 2) część terenów wsi Ignacew i Żabiczki o powierzchni 279 ha, z wyjątkiem obszaru lasów państwowych, 3) część terenów wsi Bechcice o powierzchni 180 ha, 4) część terenów wsi Mirosławice o powierzchni 37 ha i włącza się je do miasta Konstantynowa Łódzkiego w tymże powiecie i województwie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1975 r. (Dz.U.75.13.74)