Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.12.107

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 1922 r.
o utworzeniu miasta Broku.

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. (Dz. U R. P. № 19, poz. 92) w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego, zarządza się. co. następuje:
§  1. 1 Osadę Brok oraz wieś Brok poduchowny, wieś Czuraj i folwark Czuraj wyłącza się z gminy Orło, powiatu Ostrowskiego i tworzy się z nich gminę miejską Brok z siedzibą zarządu miejskiego w osadzie Brok.
§  2. Na utworzoną w ten sposób gminę miejską Brok, rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. P. P. P. № 13, poz. 140), uzupełniając jednocześnie wykaz miast, dołączony do tego dekretu jak następuje:

"153 Brok".

§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1922 r.
1 Z dniem 1 stycznia 1925 r. z gminy wiejskiej "Orło" wyłącza się folwark "Brok" oraz osadę (kolonję) "Tartowizna" i włącza je do gminy miejskiej "Brok", zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1924 r. o włączeniu osady Tartowizna i folwarku Brok do gminy miejskiej Broku w powiecie ostrowskim (Dz.U.24.117.1049).