§ 5. - Utworzenie Magurskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.126.618

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 1994 r.
§  5.
1.
Na obszarze Parku, z zastrzeżeniem ust. 2, zabrania się:
1)
polowania, wędkowania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży zwierzyny, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
2)
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
3)
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,
4)
zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków,
5)
wydobywania skał i minerałów,
6)
niszczenia gleby,
7)
niszczenia warstw kulturowych mogących zawierać wytwory dawnych kultur,
8)
palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,
9)
stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej, leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej,
10)
prowadzenia działalności handlowej poza miejscami do tego wyznaczonymi,
11)
zbioru dziko rosnących roślin albo ich części, w szczególności owoców i grzybów, poza miejscami do tego wyznaczonymi,
12)
ruchu pojazdów na obszarach będących w zarządzie Parku, poza drogami do tego wyznaczonymi, z wyjątkiem Funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas pełnienia służby związanej z ochroną granicy państwowej,
13)
umieszczania - bez zgody dyrektora Parku - tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa oraz znaków i urządzeń związanych z ochroną granicy państwowej,
14)
zakłócania ciszy,
15)
wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrznymi poniżej 2000 m wysokości względnej, z wyjątkiem lotów patrolowych i interwencyjnych statków powietrznych Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej,
16)
używania lotni i motolotni bez zgody dyrektora Parku.
2.
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1)
zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych,
2)
prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrektora Parku,
3)
prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej na terenach nie objętych ochroną ścisłą i częściową,
4)
prowadzenia akcji ratowniczych,
5)
czynności związanych z dostosowaniem stanów liczebnych zwierzyny płowej i czarnej do potrzeb ochrony Parku,
6)
wykonywania zadań z zakresu ochrony granic, bezpieczeństwa i porządku publicznego.