§ 2. - Utworzenie Magurskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.126.618

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 1994 r.
§  2.
W skład Parku wchodzą następujące obszary:
1)
określone linią graniczną biegnącą w kierunku południowo-wschodnim od punktu granicznego nr 753 do punktu granicznego nr 756, w miejscowości Wapienne-Rozdziele, zachodnią granicą działki nr 233 i dalej od punktu granicznego nr 756 północną granicą działki nr 233, do punktu granicznego nr 775, północną granicą działek 432/2, 417/2, 436, 438, 413/2, 387/5, 387/1, zachodnią granicą działek nr 367/1, 369/3, do punktu granicznego nr 1188, w kierunku północnym południową i zachodnią granicą działki nr 368/1, do punktu granicznego nr 1199, południowym brzegiem potoku (bez nazwy) nr 499, północną granicą działek nr 368/1, 368/2, 367/1, 361, 359, wschodnią granicą działki nr 359 do granicy miejscowości Wola Cieklińska, to jest do punktu granicznego nr 11300, wschodnią granicą działki nr 359 do punktu granicznego nr 565, to jest do zbiegu granic miejscowości Bednarka, Wola Cieklińska, Folusz, zachodnią granicą działki nr 35/4, wschodnią granicą działki nr 35/4, zachodnią granicą działki nr 453/2, od punktu granicznego nr 794, do punktu granicznego nr 782, położonego przy drodze gminnej nr 265, zachodnią granicą tej drogi w kierunku południowym do punktu granicznego nr 2135 i dalej północną granicą działek nr 329, 307/3 do południowej krawędzi drogi gminnej nr 308 i dalej do cieku wodnego położonego przy granicy miejscowości Pielgrzymka, zachodnią granicą działek nr 1898, 2098 do punktu granicznego nr 55 i dalej północną granicą działki nr 2058 do granicy z działką nr 1913, wschodnią granicą działki nr 2098, do drogi gminnej nr 1944 i dalej północną granicą działki nr 1898 do granicy działki nr 2130 i dalej po granicy tej działki do granicy działki nr 1898, północną granicą tej działki, a dalej zachodnią granicą działki nr 2124 do granicy z działką nr 1898, wzdłuż granicy działki nr 87 i dalej północną granicą działek nr 2026, 2038, 2042 do punktu granicznego nr 18029 w miejscowości Pielgrzymka.

Następnie granica biegnie wzdłuż cieku wodnego do punktu granicznego nr 1686 między granicami miejscowości Pielgrzymka i Mrukowa, następnie wschodnią granicą działki nr 2093 od punktu granicznego nr 1686 do punktu granicznego nr 1697 i dalej północną granicą działki nr 2092 do drogi gminnej nr 2027, następnie od północnego skraju tej drogi południowo-zachodnią granicą działek nr 2040, 2038 do południowej granicy działki nr 2023 i dalej południową granicą tej działki do drogi gminnej nr 2081, dalej tą drogą do południowo-wschodniej granicy działek nr 2077, 2091, aż do drogi gminnej nr 2019, stanowiącej południowo-wschodnią granicę działki nr 1898, dalej tą drogą w kierunku południowo-zachodnim do jej rozwidlenia, a następnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 1898 do punktu granicznego nr 132 na granicy miejscowości Mrukowa i dalej wschodnią granicą działki nr 1898 do granicy z działką nr 1893, południowo-wschodnią granicą tej działki do granicy z działką nr 1771, południowo-zachodnią granicą działek nr 1771, 1770, 1768-1758, 1756, 1755, 1752-1749, 1747, 1745-1730, 1727, 1723, 1722, 1719-1712 do granicy miejscowości Świerżowa Ruska, dalej granica Parku biegnie północną granicą działek nr 1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 do granicy miejscowości Mrukowa, to jest do granicy działki nr 686 i dalej zachodnią granicą tej działki do granicy z działkami nr 789, 690, 692, 694, aż do drogi gminnej nr 747 i dalej wzdłuż tej drogi, wschodnią granicą działek nr 694, 686 do granicy miejscowości Jaworze, to jest do punktu granicznego nr 2270.

Następnie granica Parku biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 352, zachodnią granicą działek nr 770, 769, do punktu granicznego nr 3710 i dalej w kierunku południowym wzdłuż działek nr 769, 770 do punktu granicznego 3698, wschodnią granicą działki nr 352/1 do punktu granicznego nr 3686 (na styku miejscowości Jaworze, Desznica) i od tego granicznika zachodnią, a następnie północną granicą działki nr 400 do styku z drogą gminną nr 376 i po przecięciu się z tą drogą biegnie dalej północną granicą działek nr 5, 6 w miejscowości Hałbów do przecięcia się z potokiem nr 2 i dalej północną, a następnie wschodnią granicą działki nr 1445/2 do punktu granicznego nr 286 na granicy miejscowości Myscowa i dalej wschodnią granicą działek nr 954, 240 w kierunku południowym do przecięcia się z drogą gminną nr 807 i dalej północną granicą działki nr 172 ponownie do drogi nr 807 graniczącej od strony północnej z działką nr 954 i dalej wzdłuż tej działki do punktu granicznego nr 257, wschodnią granicą potoku (bez numeru) do granicy działki nr 955, a następnie wschodnią granicą tej działki do drogi gminnej nr 815, wzdłuż północnej granicy tej drogi w kierunku wschodnim do skrzyżowania się z drogą gminną nr 807, skrajem tej drogi do rzeki Wisłoka. Dalej granica Parku biegnie zachodnią granicą działki nr 210 do styku z działką nr 208, a następnie południową granicą tej działki do drogi gminnej nr 816. Po przejściu tej drogi biegnie wschodnią granicą działek nr 955, 241-244 do punktu granicznego nr 901, północną granicą działki nr 1028/4 do skrzyżowania dróg nr 823 i 825 i dalej północną granicą działki nr 1031 do rzeki Wisłoka, a następnie po przejściu tej rzeki do punktu granicznego nr 364 na drodze Ostryszne-Myscowa wzdłuż zachodniej granicy działek nr 1024, 530, północnej granicy działki nr 930 do punktu granicznego nr 952 i dalej zachodnią granicą działki nr 1026/1, północno-wschodnią i wschodnią granicą działki nr 1026/1 do punktu granicznego nr 956 na drodze gminnej nr 933 i dalej tą drogą wzdłuż północno-wschodniej i wschodniej granicy działek nr 542, 543, 532 do granicy z działką nr 1027/11, a następnie zachodnią i północną granicą działki nr 1027/11, do przecięcia się z drogą gminną nr 932 i dalej w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1017/11 do przecięcia się z potokiem (bez nazwy) nr 950, a następnie brzegiem tego potoku w kierunku północnym do północnej granicy działki nr 1016/17, wzdłuż tej granicy do drogi gminnej nr 904, w kierunku północno-wschodnim granicą działek nr 1016/17, 532 do drogi gminnej nr 938 przy granicy miejscowości Polany.

Następnie granica Parku biegnie południową granicą działki nr 956 do wschodniej granicy działki nr 39/1 w miejscowości Polany, dalej wschodnią granicą tej działki do punktu granicznego nr 406 i dalej do punktu granicznego nr 408 w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 39/1 do granicy działki nr 69, wzdłuż wschodniej granicy tej działki do styku z granicą działki nr 39/1, wzdłuż granicy tej działki do punktu granicznego nr 420, wschodnią, a następnie południową granicą działki nr 42 do punktu granicznego nr 572 i dalej wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 40/1 do drogi gminnej nr 66, zachodnią granicą tej drogi do potoku Wilsznia nr 38/1. Dalej granica Parku biegnie potokiem Wilsznia nr 38/1 w kierunku zachodnim do granicy z działką nr 41 i dalej granicą tej działki do potoku Wilsznia nr 38/1 (dookoła), południową granicą działki nr 40/3 ponownie do potoku Wilsznia nr 38/1, a następnie granicą tego potoku do rzeki Wisłoka, i dalej przez rzekę Wisłoka do drogi gminnej nr 398/4, drogą nr 398/4 w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 102 do drogi gminnej nr 424, a następnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 167 do punktu granicznego nr 230 i dalej w kierunku południowym wzdłuż granicy tej działki do potoku bez nazwy nr 518, po przekroczeniu tego potoku wschodnią granicą działki nr 165 do drogi gminnej nr 396, dalej w kierunku południowym do rzeki Wisłoka, wzdłuż południowej, a następnie zachodniej granicy działki nr 173 do drogi publicznej Krempna-Polany nr 396, dalej zachodnią granicą działek nr 160, 164, 167 do punktu granicznego nr 168, a następnie w kierunku zachodnim do drogi gminnej nr 424, zachodnią granica działki nr 167 wzdłuż drogi gminnej nr 424 do skrzyżowania z drogą gminną nr 421 w miejscowości Krempna i dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 102 do punktu granicznego nr 259 przy drodze publicznej Jasło-Krempna i po przecięciu tej drogi południową granicą działki nr 3/1 w kierunku południowym do punktu granicznego nr 271 położonego przy drodze gminnej nr 394/2 na granicy z miejscowością Kotań.

Następnie granica Parku biegnie wschodnią granicą działki nr 112 w miejscowości Kotań przez punkt graniczny nr 105 i dalej w kierunku południowym do granicy rolno-leśnej na działce nr 40/7, granicą rolno-leśną w kierunku zachodnim do drogi gminnej nr 40/24, a dalej wschodnią granicą tej drogi w kierunku północnym, omijając tereny zabudowane przysiółka Wrzosowa Polana w miejscowości Kotań, a następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy rolno-leśnej na działce nr 40/7 w kierunku punktu granicznego nr 81/82, dalej w kierunku północno-zachodnim granicą rolno-leśną na działce nr 40/7 w kierunku punktu granicznego nr 77. Od tego punktu granica biegnie południowym skrajem działki nr 112 do drogi gminnej nr 75, po przejściu tej drogi dalej biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 3 do drogi gminnej nr 13, po przejściu tej drogi wschodnią granicą działki nr 113 do punktu granicznego nr 324. Od tego punktu granica biegnie granicą rolno-leśną na działce nr 14/4, wschodnią granicą działki nr 113 do granicy z działką nr 116 i dalej granicą tej działki przez punkt graniczny nr 1/332, i dalej do rzeki Wisłoka, a następnie wzdłuż rzeki Wisłoka w kierunku południowym do granicy z miejscowością Świątkowa Wielka.

Następnie granica Parku biegnie południową granicą działki nr 429 w miejscowości Świątkowa Wielka do skrzyżowania się drogi gminnej nr 379 z potokiem Rzeszówka nr 158 i dalej tym potokiem do skrzyżowania się z drogą gminną nr 422, a następnie zachodnią granicą działek nr 421, 424, 425 do punktu granicznego nr 348 przy drodze publicznej Świątkowa-Desznica nr 157. Od tego punktu granica biegnie południowym skrajem działki nr 156 w kierunku północnym przez punkt graniczny nr 4052 i dalej zachodnią granicą działek nr 140, 142/2, 138 do punktu granicznego nr 4064 przy drodze gminnej nr 133, dalej tą drogą południową granicą działek nr 129, 134 do granicy z miejscowością Świerżowa Ruska.

Dalej granica Parku biegnie od punktu granicznego nr 4070 południową granicą miejscowości Świerżowa Ruska wzdłuż południowej granicy działek nr 15, 16, 20, 29 do granicy rolno-leśnej na działce nr 12/1 w miejscowości Świątkowa Wielka, dalej granicą rolno-leśną tej działki w kierunku południowym do drogi gminnej nr 13, następnie wzdłuż tej drogi do skrzyżowania się z drogą gminną nr 15 i dalej w kierunku południowym granicą rolno-leśną na działce nr 19, granicą działek nr 18, 19 do punktu granicznego nr 4127, od tego punktu w kierunku wschodnim, a następnie południowym granicą rolno-leśną na działce nr 20 do drogi gminnej nr 240 (punkt graniczny nr 139) i dalej tą drogą do granicy działek nr 243/2, 243/1, a następnie południową granicą działki nr 243/1 do skrzyżowania się z drogą gminną nr 242 na granicy z działką nr 259/1, dalej wschodnią granicą tej działki do przecięcia się z potokiem (bez nazwy) nr 267, następnie wzdłuż potoku na granicy z działkami nr 274, 276, 278 do granicy z działką nr 284/1 i dalej wschodnią, a następnie południową granicą tej działki w kierunku zachodnim, wzdłuż granicy działek nr 284/4, 284/5 do skrzyżowania się z drogą gminną nr 292, a dalej w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 296 do punktu granicznego nr 4117 w miejscowości Świątkowa Wielka. Od tego punktu granica Parku biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim granicą rolno-leśną na działce nr 293/1 do skrzyżowania się drogi gminnej nr 319 z drogą gminną nr 317.

Od tego skrzyżowania granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicą rolno-leśną na działce nr 320/1 do skrzyżowania się z drogą publiczną Grab-Krempna nr 313 i dalej tą drogą w kierunku południowym do granicy z działką nr 314/2, a następnie północno-zachodnią granicą tej działki do drogi publicznej Grab-Krempna nr 313, dalej tą drogą w kierunku północno-zachodnim do granicy z działką nr 314/9 i granicą tej działki oraz działki nr 300 do punktu granicznego nr 116 i dalej północną granicą działki nr 311, aż do rzeki Wisłoka na granicy miejscowości Świątkowa Mała, do punktu granicznego nr 451 i dalej północną stroną działki nr 85 w kierunku wschodnim do granicy z działką nr 56, dalej granicą rolno-leśną na działce nr 56 w kierunku wschodnim do potoku (bez nazwy) nr 46, a następnie granicą rolno-leśną na działce nr 58/1 do punktu granicznego nr 485 i dalej północną granicą działki nr 77 do punktu granicznego nr 497, a następnie w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 67, 68 i dalej w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 68 do potoku (bez nazwy) nr 79 stanowiącego granicę miejscowości Krempna. Dalej granica Parku biegnie w kierunku południowym wzdłuż potoku nr 79 do punktu granicznego nr 501 i dalej wzdłuż granicy działki nr 346/1, aż do punktu granicznego nr 504, a następnie północną granicą działki nr 346/3 w kierunku wschodnim do punktu granicznego 524 i od tego punktu wschodnią granicą działki nr 346/3 w kierunku południowym, a następnie południową granicą tej działki w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 548 i dalej wschodnią granicą działki nr 346/3 w kierunku południowym do punktu granicznego nr 547.

Następnie granica biegnie od punktu granicznego nr 547 wschodnią granicą działki nr 346/1, a od punktu granicznego nr 557 do punktu granicznego nr 570 przy drodze publicznej Krempna-Grab nr 393/2, dalej wschodnią granicą tej drogi do punktu granicznego nr 4696 i dalej do punktu granicznego nr 578 północną granicą miejscowości Żydowskie, a następnie w kierunku północnym zachodnią i północną granicą działki nr 327 do drogi zakładowej (Nadleśnictwo Żmigród) nr 446/1, dalej południowo-zachodnią granicą tej drogi do punktu granicznego nr 613 i od tego punktu północną i wschodnią granicą działki nr 390 w kierunku południowym do punktu granicznego nr 619. Od punktu granicznego nr 619 granica biegnie dalej północną, a następnie zachodnią granicą działki nr 327, zachodnią granicą działki nr 680 w kierunku wschodnim przez punkty graniczne nr 666 i 662. Od punktu granicznego nr 662 granica biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 327 do punktu granicznego nr 722 przy drodze gminnej nr 431 w miejscowości Krempna i dalej do punktu granicznego nr 724 przy rzece Wisłoka w miejscowości Krempna, a następnie brzegiem rzeki Wisłoka w kierunku wschodnim do punktu granicznego nr 732 i dalej północną granicą działki nr 215, aż do punktu granicznego nr 738 na granicy miejscowości Polany. Od tego punktu granica biegnie północną granicą działki nr 147 wzdłuż rzeki Wisłoka w miejscowości Polany, a następnie granicą wschodnią tej działki do potoku (bez nazwy) nr 89 i dalej tym potokiem w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 475 i dalej północną, a następnie wschodnią granicą działki nr 88, zachodnią, następnie północną granicą działki nr 92 do punktu granicznego nr 399, to jest do granicy działki nr 133/5 i dalej wschodnią granicą tej działki, północną granicą działki nr 133/3, dalej wzdłuż drogi do punktu granicznego nr 70, od tego punktu północną granicą działki nr 133/6, 133/4 do drogi gminnej nr 211 w pobliżu punktu granicznego nr 352 i dalej wzdłuż tej drogi wschodnią, a następnie południową granicą działki nr 205/2, wschodnią granicą działki nr 340/1 w kierunku południowym do punktu granicznego nr 797 przy drodze nr 298.

Następnie granica Parku biegnie w kierunku wschodnim południową granicą działek nr 317, 367, 379 wzdłuż potoku nr 38 do połączenia się z potokiem (bez nazwy) nr 322 i dalej brzegiem tego potoku wzdłuż jego biegu, północną granicą działki nr 319, w kierunku wschodnim, zachodnią, a następnie północną granicą działek nr 384, 386 do punktu granicznego nr 314, to jest na granicy miejscowości Olchowiec. Od tego punktu granica biegnie północno-wschodnią granicą działek nr 195, 144 w kierunku południowym zachodnią granicą działek nr 153, 151 przez punkt graniczny nr 855, północno-wschodnią granicą działek nr 151, 153, północną granicą działki nr 195 w kierunku południowym, zachodnią granicą działek nr 194, 193 przez punkt graniczny nr 878/202 i dalej północno-wschodnią granicą działek nr 193, 209, zachodnią granicą działki nr 206 do drogi gminnej nr 335 i po przecięciu się z tą drogą zachodnią granicą działki nr 203 przez punkt graniczny nr 902, dalej północno-wschodnią granicą działki nr 202 do przecięcia się z potokiem (bez nazwy) nr 356, północno-zachodnią granicą działek nr 270, 288, zachodnią granicą działki nr 231 w kierunku północnym przez punkt graniczny nr 928, dalej północno-zachodnią granicą działek nr 231, 242, dalej północno-wschodnią granicą działek nr 242, 243 przez punkt graniczny nr 964/167, północną granicą działki nr 243 i dalej zachodnią, północną, a następnie wschodnią granicą działki nr 244 do przecięcia się z potokiem (bez nazwy) nr 354 i dalej tym potokiem w kierunku południowym stanowiącym granicę miejscowości Wilsznia do punktu granicznego nr 974/79. Od tego punktu granicznego granica Parku biegnie północną, a następnie wschodnią granicą działki nr 20, aż do znaku granicznego nr I/165 zlokalizowanego na granicy państwa.

Granica południowa Parku biegnie od znaku granicznego nr I/165 w kierunku zachodnim wzdłuż granicy państwa do znaku granicznego nr I/187/3 i dalej południową granicą działki nr 1 w miejscowości Ożenna w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 3781, to jest do granicy miejscowości Grab. Od tego punktu granica biegnie południowo-zachodnim skrajem działek nr 100, 101 w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 3821/55 to jest do granicy miejscowości Wyszowadka, przy drodze publicznej Grab-Krempna nr 26.

Dalej granica biegnie zachodnią granicą działek nr 29, 27, południową granicą działki nr 1/2 do punktu granicznego nr 3845, to jest do granicy miejscowości Długie, położonego na granicy województwa krośnieńskiego.

Dalej granica biegnie od tego punktu granicznego (nr 3845) w kierunku północnym, zachodnią granicą działki nr 68/1 w miejscowości Czarne-Długie (wzdłuż granicy lasu Nadleśnictwa Gorlice) do przecięcia się z granicą administracyjną województw nowosądeckiego i krośnieńskiego i dalej tą granicą w kierunku wschodnim do punktu granicznego nr 1235/6 w miejscowości Rozstajne. Od tego punktu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, zachodnią granicą działek nr 1, 22, 100 (wzdłuż granicy lasu Nadleśnictwa Gorlice) w miejscowości Nieznajowa i Wołowiec do ponownego przecięcia się z granicą administracyjną województwa krośnieńskiego i nowosądeckiego, dalej tą granicą w kierunku północnym do granicy z działką nr 55, to jest do granicy miejscowości Świerżowa Ruska. Dalej biegnie północną granicą działki nr 55 przez punkty graniczne nr 963, 18961 w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 78, dalej zachodnią granicą działki nr 55, następnie południową granicą działek nr 62, 55, 66, 67 wzdłuż drogi głównej nr 68 do punktu granicznego nr 18953, to jest do granicy miejscowości Bartne. Dalej granica biegnie w kierunku północnym granicą administracyjną województwa krośnieńskiego i nowosądeckiego i dalej granicą Nadleśnictwa Żmigród do punktu granicznego nr 753 w miejscowości Wapienne-Rozdziele, z wyłączeniem:

a)
działek nr 201, 289, 291 o powierzchni 26,95 ha w miejscowości Olchowiec, gmina Dukla,
b)
działek nr 102/2, 183 o powierzchni 36,32 ha w miejscowości Krempna, gmina Krepna,
c)
działek nr 13, 19/1, 19/3, 21, 22, 24, 25, 31/2, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/12 o powierzchni 11,58 ha w miejscowości Rozstajne, gmina Krempna,
d)
działek nr 2/1, 3/1, 4/1, 5, 8, 9, 12/2, 12/6, 12/11, 15,25 o powierzchni 53,17 ha w miejscowości Huta Polańska, gmina Krempna,
e)
działki nr 282/3 o powierzchni 0,35 ha w miejscowości Świątkowa Wielka, gmina Krempna,
f)
działek nr 83, 85, 86, 93, 318/1, 318/2, 340/2, 365/1, 366/1, 390, 392, 396, 399, 401, 403, 404, 405, 407/1, 409, 415 o powierzchni 56,07 ha w miejscowości Polany, gmina Krempna;
2)
osady i grunty Nadleśnictwa Żmigród (według mapy Nadleśnictwa Żmigród, stan na dzień 31 grudnia 1991 r.):
a)
działki nr 1839/1, 3238/2 o powierzchni 4,47 ha w miejscowości Cieklin, gmina Dębowiec,
b)
działki nr 404/2, 403 o powierzchni 1,20 ha w miejscowości Bednarka, gmina Lipinki,
c)
działki nr 443, 441, 424, 469, 325, 792 o powierzchni 9,24 ha w miejscowości Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski,
d)
działki nr 225, 228 o powierzchni 5,97 ha w miejscowości Olchowiec, gmina Dukla,
e)
- działki nr 18, 19/1, 20/1 o powierzchni 4,44 ha w miejscowości Desznica, gmina Nowy Żmigród,
działka nr 94/18 o powierzchni 1,48 ha w miejscowości Mytarz, gmina Nowy Żmigród,
działki nr 301, 302, 303, 304, 573, 574/1, 575/1, 666, 667/1, 683, 684/2 o powierzchni 4,87 ha w miejscowości Kąty, gmina Nowy Żmigród,
działki nr 132, 133, 281, 324, 1019, 1395, 1411, 1409, 1405, 1522/1 o powierzchni 33,49 ha w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród,
f)
- działki nr 49, 94 o powierzchni 2,70 ha w miejscowości Grab, gmina Krempna,
działki nr 52, 391, 394 o powierzchni 4,23 ha w miejscowości Polany, gmina Krempna,
działki nr 295/2, 294/2, 289/1, 300, 60, 81, 39, 22/1 o powierzchni 165,73 ha w miejscowości Krempna, gmina Krempna,
działki nr 616/1, 617/1, 617/2, 562 o powierzchni 2,95 ha w miejscowości Brzezowa, gmina Krempna,
działki nr 30, 62, 104/1, 104/2, 284/4, 48 o powierzchni 5,07 ha w miejscowości Świątkowa Wielka, gmina Krempna,
działki nr 213, 321, 322, 337 o powierzchni 3,86 ha w miejscowości Myscowa, gmina Krempna.