Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.108.711

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW I NADZWYCZAJNEGO KOMISARZA DO WALKI Z EPIDEMJAMI W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 października 1920 r.
w przedmiocie utworzenia kordonu sanitarno policyjnego wzdłuż linji rzek Niemna, Swisłoczy, Narwi, Bugu i Zbrucza.

Na podstawie art. 3 p. c) i art. 9 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu Urzędu Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Państwu klęską powszechną (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 61, poz. 388), a zgodnie z uchwałą Rady Ministrów - zarządza się co następuje:
§  1. Wzdłuż biegu rzek Niemna, Świsłoczy, Narwi, Bugu i Zbrucza ustala, się kordon sanitarno-policyjny.

Ścisłą linję tego kordonu ustali Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Naczelnym Komisarzem do walki z epidemjami i ogłosi ją przez obwieszczenie w Monitorze Polskim.

§  2. Na przekraczanie linji kordonu, oznaczonego w § 1, bez względu na kierunek dozwalać się będzie wyłącznie w specjalnych punktach kontroli sanitarno-policyjnej. Ilość i miejsce tych punktów ustali się i ogłosi jednocześnie z ustaleniem i ogłoszeniem ścisłej linji kordonu w porządku, wskazanym w § 1.
§  3. Przekraczanie przez kordon, tworzony w myśl § 1 w punktach, wskazanych w § 2, odbywać się będzie na następujących zasadach:
a) osoby stale mieszkające w miejscowościach położonych na wschód od linji kordonu mogą przekraczać ją za specjalnemi pozwoleniami, wydawanemi przez władze administracyjne pierwszej instancji;
b) osoby, które przybyły na obszar, położony na wschód od linji kordonu, po 1 czerwca 1920 r., na przekroczenie kordonu powinny otrzymać pozwolenie od władz policyjnych w jednym z punktów kontroli sanitarno-policyjnej;
c) przekraczanie linji kordonu w kierunku z zachodu na wschód będzie dozwolone za specjalnemi pozwoleniami władz administracyjnych pierwszej instancji;
d) lokalny ruch ludności, zamieszkałej stale w pasie przykordonowym, ureguluje specjalne zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które wydane będzie w porozumieniu z Naczelnym Komisarzem do walki z epidemjami;
e) w zakresie ruchu wojsk i partji jeńców wojennych oraz przekraczania kordonu w sprawach służbowych odpowiednie przepisy wydadzą władze wskazane w ust. d) w porozumieniu z interesowanymi ministrami.
§  4. Organizację kontroli sanitarno-policyjnej wzdłuż linji kordonu oraz na punktach wskazanych w § 2, jako też przepisy postępowania organów kontroli ustalą Minister Spraw Wewnętrznych i Naczelny Komisarz do walki z epidemjami; specjalne zaś przepisy kwarantannowe dla osób, przekraczających linję kordonu, wyda Naczelny Komisarz.
§  5. Winni wykroczenia przeciwko przepisom niniejszego rozporządzenia i zarządzeniom policji sanitarnej, na jego podstawie wydanym, podlegają odpowiedzialności w myśl art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 61, poz. 388), winni zaś wykroczenia przeciwko zarządzeniom, przedsięwziętym w celu wykonania niniejszego rozporządzenia przez administrację i policję ogólną, - odpowiedzialności sądowej z mocy art. 138 Kod. Karn. 1903 r.
§  6. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjarni z dnia 12 października 1920 r. w przedmiocie utworzenia kordonu sanitarnego wobec niebezpieczeństwa zawleczenia cholery w głąb kraju, ogłoszone w Monitorze Polskim z 1920 r. № 241 z d. 23 października 1920 r.