Art. 1. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego oraz częściowa zmiana ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych i częściowa zmiana rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.50.448

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1932 r.
Art.  1. 1

Tworzy się komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy. Z funduszu tego udzielane będą oprocentowane lub bezprocentowe pożyczki gminom miejskim oraz powiatowym związkom komunalnym na ich własne potrzeby, względnie także na potrzeby gmin wiejskich. Z sum, powstałych z oprocentowania powyższych pożyczek, udzielane będą nadto w wyjątkowych wypadkach wymienionym związkom komunalnym bezzwrotne zapomogi. Z funduszu tego mogą być również udzielane pożyczki oprocentowane związkom międzykomunalnym, utworzonym dla celów opieki społecznej i szpitalnictwa oraz centralnym zrzeszeniom samorządowym.

Na rzecz komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego potrącane będzie w roku budżetowym 1927/28 - 5%, zaś w latach następnych 10% wpływów z dodatków komunalnych do państwowych podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji, przypadających związkom komunalnym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 94, poz. 747), zmienionego częściowo przez art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. № 32, poz. 289) oraz z 80 groszowego dodatku komunalnego objętego opłatą skarbową od litra 100%-ego spirytusu, przypadającego na podstawie art. 20 powołanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej powiatowym związkom komunalnym i gminom miejskim.

W rozporządzeniu wykonawczem oznaczona zostanie instytucja bankowa, w której będzie ulokowany wyżej wymieniony fundusz, warunki lokaty tego funduszu, stopa procentowa od udzielanych pożyczek oraz warunki i tryb postępowania przy udzielaniu pożyczek i bezzwrotnych zapomóg, określonych w ust. 1.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. (Dz.U.32.32.329) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 18 kwietnia 1932 r.