§ 1. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. - Dz.U.1927.87.783 - OpenLEX

§ 1. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.783

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1933 r.
§  1.
Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy składa się z dwóch osobnych funduszów: pożyczkowego i zapomogowego. Fundusz pożyczkowy tworzy się w sposób, przewidziany w ustępie drugim paragrafu pierwszego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej; fundusz zapomogowy powstaje z procentów, płaconych przez Polski Bank Komunalny (§ 2), i z procentów, pochodzących z pożyczek udzielanych związkom komunalnym, po potrąceniu kosztów administrowania całym funduszem pożyczkowo-zapomogowym.

Odliczeń na rzecz komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego dokonywać będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy każdorazowym rozdziale między związki komunalne wpływów z dodatków komunalnych do państwowych podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji oraz z wpływów z 80-groszowego udziału związków komunalnych w opłacie skarbowej od spirytusu.

Odliczenia te stanowić będą 5% od wspomnianych wpływów, przypadających za rok budżetowy 1927/28 i 10% za następne lata.