Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.28.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1968 r.

USTAWA
z dnia 28 czerwca 1963 r.
o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki.

Art.  1.
1. Tworzy się Komitet Nauki i Techniki, zwany w dalszym ciągu Komitetem.
2. Komitet jest naczelnym organem administracji państwowej w zakresie swojego działania.
Art.  2.
1. Do zakresu działania Komitetu należą sprawy rozwoju nauki i techniki, a w szczególności:
1) opracowywanie generalnych założeń rozwoju nauki i techniki,
2) wytyczanie kierunków rozwoju dziedzin nauki i techniki mających duże znaczenie dla gospodarki narodowej oraz inicjowanie i koordynowanie zamierzeń i przedsięwzięć w tym zakresie,
3) zapewnienie wykorzystania w praktyce osiągnięć nauki i techniki o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
4) opracowywanie zbiorczych planów rozwoju materialno-technicznej bazy rozwoju nauki, jako podstawy do ustalania środków zapewniających właściwe proporcje w rozwoju nauki i techniki,
5) koordynowanie działalności naukowo-badawczej Polskiej Akademii Nauk, resortu szkolnictwa wyższego i innych resortów w zakresie problemów związanych z rozwojem gospodarki narodowej oraz w celu zapewnienia wyprzedzającego charakteru badań naukowych,
6) ustalanie wytycznych, dotyczących kształcenia i doskonalenia kadr naukowych, inżynieryjno-technicznych i innych, niezbędnych dla rozwoju gospodarki narodowej,
7) opracowywanie projektów przepisów w sprawach rozwoju nauki i techniki oraz przedkładanie ich Radzie Ministrów.
2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres działania Komitetu oraz zasady współdziałania z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, Polską Akademią Nauk i ministrami (kierownikami urzędów centralnych), a w szczególności ustali, jakie sprawy należące dotychczas do zakresu działania Komitetu do Spraw Budownictwa, Urbanistyki i Architektury przechodzą do właściwości Komitetu.
Art.  3.
1. Komitet jest organem kolegialnym.
2. W ramach swego zakresu działania Komitet wydaje wytyczne i zalecenia.
3. W sprawach należących do zakresu działania Komitetu rozporządzenia i zarządzenia wydaje Przewodniczący Komitetu.
Art.  4.
1. W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący, zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie.
2. 1 Przewodniczący Komitetu powoływany jest na wniosek Prezesa Rady Ministrów w trybie przewidzianym w art. 29 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wchodzi w skład Rady Ministrów.
3. Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza Komitetu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
4. W skład Komitetu, jako jeden z zastępców Przewodniczącego, wchodzi z urzędu Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk.
5. Członków Komitetu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu spośród ministrów (kierowników urzędów centralnych) lub ich zastępców, przedstawicieli nauki i techniki oraz przedstawicieli organizacji społecznych. W skład Komitetu wchodzi jeden z zastępców Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Art.  5.

Przy Komitecie działa Rada Nauki i Techniki jako organ doradczy i opiniodawczy.

Art.  6.

Statut Komitetu, uchwalony przez Radę Ministrów, określi:

1) skład Komitetu i tryb działania,
2) zakres działania i tryb pracy, organizację, skład oraz sposób powoływania członków Rady Nauki i Techniki,
3) organizację i zasady działania aparatu wykonawczego Komitetu.
Art.  7.
1. Znosi się Komitet do Spraw Techniki.
2. Pracownicy zatrudnieni dotychczas w Komitecie do Spraw Techniki przechodzą do pracy w Komitecie.
Art.  8.

Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Komitecie do Spraw Techniki (Dz. U. Nr 10, poz. 63). Sprawy należące dotychczas do właściwości Komitetu do Spraw Techniki przechodzą do Komitetu.

Art.  9.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1968 r. (Dz.U.68.46.336) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 grudnia 1968 r.