Utworzenie Komisyj Pojednawczo-Rozjemczych w Gdyni i Toruniu oraz zmiana okręgu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Bydgoszczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.331

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 czerwca 1935 r.
o utworzeniu Komisyj Pojednawczo - Rozjemczych w Gdyni i Toruniu oraz o zmianie okręgu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Bydgoszczy.

Na podstawie § 15 ust. 1 dekretu z dnia 23 grudnia 1918 r. o umowach zbiorowych, wydziałach robotniczych i pracowniczych oraz o rozjemstwie w zatargach pracy (Dz. Ust. Rzeszy Niem. str. 1456), § 2 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie przejęcia właściwości Ministra Przemysłu i Handlu oraz innych ministrów w zakresie stosunków pracy w b. dzielnicy pruskiej przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 884) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Opieki Społecznej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 597) zarządzam co następuje:
Ustanawia się "Komisję Pojednawczo - Rozjemczą w Gdyni".

Okrąg Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni obejmuje obszary: m. Gdynię oraz powiaty: morski, kartuski, tczewski, chojnicki, kościerski, sępoleński i starogardzki województwa pomorskiego.

Ustanawia się "Komisję Pojednawczo -Rozjemczą w Toruniu".

Okrąg Komisji Pojednawczo - Rozjemczej w Toruniu obejmuje miasta: Toruń i Grudziądz oraz powiaty: brodnicki, działdowski, toruński, wąbrzeski, chełmiński, lubawski, grudziądzki, świecki i tucholski województwa pomorskiego.

Do okręgu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej na miasto i powiat Bydgoszcz włącza się m. Inowrocław oraz powiaty: inowrocławski, szubiński i wyrzyski województwa poznańskiego.
Zarządzenia Ministra Opieki Społecznej określą organizację biurowości Komisyj Pojednawczo-Rozjemczych, wyliczonych w § 1, 2 i 3, jak również sposób i zasady wynagradzania przewodniczących i ławników tych Komisyj w ramach kredytów otwartych, stosownie do ustawy skarbowej. Do Komisyj tych nie stosują się przepisy § 6 obwieszczenia z dnia 21 grudnia 1916 r. o wykonaniu ustawy o służbie pomocniczej, w brzmieniu obwieszczenia z dnia 13 listopada 1917 r. (Dz. U. Rzeszy Niem. str. 1039).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.