Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.39.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 1920 r.
w przedmiocie utworzenia Komisji Okręgowych Ziemskich na terenie b. Królestwa Kongresowego oraz wyznaczenia delegatów okręgowych i powiatowych Głównego Urzędu Ziemskiego na ziemiach b. zaboru austrjackjego.

Na mocy art. 7 Przepisów Tymczasowych o Urzędach Ziemskich z dnia 16/X. 1918 r. № 11 Dzień. Praw poz. 22, art. 2 i 5 ustawy w przedmiocie utworzenia Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 22-go lipca 1919 r. № 63 poz. 376 Dziennika Praw oraz w uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22-go grudnia 1918 r. (Dz. Praw № 3 1919 poz. 85).
Art.  1.

Tworzy się następujące Komisje Ziemskie Okręgowe:

a) w Radomiu, obejmującą powiaty: Radomski, Kozienicki, Opatowski, Iłżecki, Sandomierski, Konecki i Opoczyński;
b) w Kaliszu, obejmującą powiaty: Kaliski, Słupecki, Koniński, Turecki, Kolski i Sieradzki;
c) w Białymstoku, obejmującą powiaty: Białostocki, Bielski i Sokolski oraz
d) w Suwałkach, obejmującą powiaty: Suwalski, Sejneński i Augustowski.
Art.  2.

Komisje Ziemskie Okręgowe w Kielcach, w Piotrkowie i w Łomży przekażą właściwym Komisjom sprawy należące do ich zakresu działania stosownie do powyższego podziału okręgów.

Art.  3.

Do chwili wydania ustawy o organizacji Urzędów Ziemskich wyznacza się na ziemiach b. zaboru austrjackiego delegatów okręgowych Głównego Urzędu Ziemskiego:

a) w Krakowie - na powiaty: Krakowski, Podgórski, Wielicki, Chrzanowski, Bocheński, Brzeski, Żywiecki, Bialski, Oświęcimski, Wadowicki. Myślenicki, Nowotarski, Limanowski, Nowo-Sądecki, Grybowski, Jasielski, Gorlicki, Krośnieński, Tarnowski, Dąbrowski, Pilzneński, Mielecki i Ropczycki;
b) w Przemyślu - na powiaty: Rzeszowski, Strzyżowski, Łańcucki, Przeworski, Kolbuszowski, Liski, Tarnobrzeski, Niski, Sanocki, Brzozowski, Przemyski, Dobrornilski, Jarosławski, Mościski, Jaworowski, Samborski, Rudzki, Staro-Samborski, Turczański, Doliński, Skolski, Stryjski, Żydaczowski i Drohobycki oraz
c) we Lwowie - na powiaty: Lwowski, Gródecki, Bóbrczański, Kamionecki z Radziechowskim, Rawsko-Ruski, Cieszanowski, Sokalski, Żółkiewski, Złoczowski, Zborowski, Brodski, Brzeżańki, Podhajecki, Przemyślański, Rohatyński, Tarnopolski, Zbaraski, Trembowelski, Skałacki, Czortkowski, Zaleszczycki, Borszczowski, Husiatyński, Kosowski, Peczeniżyński, Kołomyjski, Horodeński, Śniatyński, Stanisławowski, Kałuski, Tłumacki, Buczacki, Nadwórniański i Bohoradczański.
Art.  4.

W miastach powiatowych, wchodzących w skład tych okręgów (art. 3), a mianowicie: w Krakowie; Bochni, Żywcu, Białej, Wadowicach, Limanowej, Nowym Sączu, Jaśle, Tarnowie, Mielcu, Rzeszowie, Łańcucie, Kolbuszowej, Tarnobrzegu, Sanoku, Przemyślu, Jarosławiu, Mościskach, Samborze, w Starym Samborze, Dolinie, Stryju, Drochobyczu, Lwowie, Ka-mionceStrum, Rawie Ruskiej, Sokalu, Złoczowie, Brzeżanach, Przemyślanach, Tarnopolu, Trembowli, Czortkowie, Borszczowie, Kosowie, Kołomyi, Stanisławowie, Tłumaczu i Nadwornie wyznacza się delegatów powiatowych Głównego Urzędu Ziemskiego.

Art.  5.

Zakres działania delegatów okręgowych i powiatowych, oraz terytorjalną kompetencję delegatów powiatowych określi instrukcja wydana przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1920 r., a wykonanie tegoż poleca się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego.