Utworzenie Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego przy Radzie Państwa oraz zasady i tryb postępowania oraz orzekania w sprawach należących do jej właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.58.258

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1983 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 6 października 1983 r.
o utworzeniu Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego przy Radzie Państwa oraz o zasadach i trybie postępowania oraz orzekania w sprawach należących do jej właściwości

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 176) Rada Państwa postanawia, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
Tworzy się przy Radzie Państwa Komisję do Spraw Samorządu Pracowniczego, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga:
1)
odwołania organów samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych od decyzji organów założycielskich o zawieszeniu działalności organów samorządu załogi, uzasadnianych naruszeniem przez nie porządku prawnego lub podstawowych interesów społecznych,
2)
wnioski organów założycielskich przedsiębiorstw państwowych o rozwiązanie organów samorządu załogi, złożone z powodów wymienionych w pkt 1 i gdy okoliczności wymagają wystąpień z takimi wnioskami.
§  3.
Przy rozpatrywaniu spraw Komisja kieruje się przepisami prawa, mając na względzie ochronę uprawnień organów samorządu załogi, przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych uprawnień w sposób sprzeczny z interesem socjalistycznego państwa oraz wypełnianie przez przedsiębiorstwa państwowe zadań wobec gospodarki narodowej i kształtowanie w przedsiębiorstwach socjalistycznych stosunków pracy i zasad współżycia społecznego.
§  4.
1.
Komisja składa się z przewodniczącego, zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz członków, powołanych przez Radę Państwa odrębną uchwałą.
2.
Pracami Komisji kieruje Prezydium.
3.
Prezydium Komisji stanowią: przewodniczący Komisji, jego zastępcy oraz sekretarz Komisji.

Postępowanie.

§  5.
1.
Komisja wszczyna postępowanie na podstawie odwołania lub wniosku, o których mowa w § 2.
2.
Odwołanie od decyzji organu założycielskiego może być wniesione w terminie 14 dni.
§  6.
1.
Do złożenia odwołania od decyzji o zawieszeniu działalności organu samorządu załogi uprawniona jest rada pracownicza przedsiębiorstwa państwowego.
2.
Do złożenia wniosku o rozwiązanie organu samorządu załogi uprawniony jest organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
§  7.
1.
Odwołanie od decyzji organu założycielskiego o zawieszeniu działalności organu samorządu załogi powinno zawierać:
1)
stanowisko organu samorządu załogi w sprawie decyzji organu założycielskiego,
2)
przedstawienie własnej oceny działalności przez organ samorządu załogi, któremu organ założycielski zarzuca naruszenie porządku prawnego lub podstawowych interesów społecznych.
2.
Do odwołania należy dołączyć:
1)
odpis decyzji organu założycielskiego przedstawiony organowi samorządu załogi,
2)
odpis statutu samorządu załogi,
3)
odpisy uchwał organu samorządu załogi, które zdaniem organu założycielskiego naruszają porządek prawny lub podstawowe interesy społeczne,
4)
odpisy orzeczeń komisji rozjemczej lub sądu, jeśli organy te rozpatrywały spory mające związek ze sprawą, o której mowa w § 2 pkt 1,
5)
pełnomocnictwa osób reprezentujących radę pracowniczą przedsiębiorstwa państwowego w postępowaniu przed Komisją.
§  8.
1.
Wniosek o rozwiązanie organu samorządu załogi powinien zawierać:
1)
określenie, na czym polega naruszenie przez organ samorządu załogi porządku prawnego lub podstawowych interesów społecznych,
2)
przedstawienie okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku.
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
odpis statutu samorządu załogi,
2)
odpisy uchwał organu samorządu załogi, które zdaniem organu założycielskiego naruszają porządek prawny lub podstawowe interesy społeczne,
3)
odpisy orzeczeń komisji rozjemczej lub sądu, jeśli organy te rozpatrywały spory mające związek ze sprawą, o której mowa w § 2 pkt 2.
§  9.
1.
Prezydium Komisji rozpatruje wstępnie odwołanie lub wniosek i postanawia:
1)
skierować sprawę do rozpatrzenia przez Komisję,
2)
wezwać strony do złożenia dodatkowych wyjaśnień i nadesłania dokumentów ze wskazaniem terminu i określeniem skutków jego niezachowania.
2.
W razie wniesienia odwołania w terminie przekraczającym 14 dni, Prezydium Komisji może przywrócić termin, jeżeli uzasadniają to szczególne okoliczności sprawy.
§  10.
1.
W razie uzasadnionego przekonania o możliwości załatwienia sprawy bez rozstrzygania jej przez Komisję, Prezydium Komisji podejmuje działania o przeprowadzenie przez strony stosownych starań i uzgadnia termin, w którym strony obowiązane są zawiadomić Komisję o wyniku wspólnych ustaleń.
2.
W razie negatywnego wyniku starań, o których mowa w ust. 1, Prezydium Komisji kieruje sprawę do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia.
§  11.
1.
Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w pełnym składzie lub w zespołach orzekających.
2.
Zespoły orzekające w składzie 5-7 członków oraz przewodniczących tych zespołów wyznacza Prezydium Komisji.
3.
Posiedzeniu Komisji w pełnym składzie przewodniczy przewodniczący Komisji lub jego zastępca.
§  12.
1.
Komisja może zwrócić się o opinię w rozpatrywanej sprawie do organizacji politycznych, związków zawodowych, innych organizacji społecznych, a także do dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz rzeczoznawców.
2.
Komisja może przeprowadzać badanie spraw będących przedmiotem rozpatrywania bezpośrednio w przedsiębiorstwach państwowych.
§  13.
1.
W postępowaniu przed Komisją uczestniczą:
1)
rada pracownicza reprezentowana przez trzech upełnomocnionych jej członków, w tym przewodniczącego rady lub jego zastępcę,
2)
organ założycielski w osobach ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody, prezydenta miasta, naczelnika lub ich upoważnionych zastępców.
2.
W posiedzeniu oprócz stron uczestniczą zaproszeni przez Komisję: rzeczoznawcy i inne osoby, których opinie i wyjaśnienia mogą być pomocne dla rozstrzygnięcia sprawy.
3.
Uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją osób, o których mowa w ust. 1, jest obowiązkowe.
4.
Nie usprawiedliwiona nieobecność stron nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy przez Komisję.
5.
Posiedzenia Komisji są protokołowane.

Orzeczenia.

§  14.
Postępowanie umarza się, jeżeli:
1)
strony zawiadomią o dokonaniu wspólnych ustaleń, o których mowa w § 10 ust. 1,
2)
odwołanie lub wniosek zostaną wycofane,
3)
rozpatrzenie odwołania lub wniosku stało się niecelowe wskutek zmiany okoliczności.
§  15.
1.
Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji organu założycielskiego o zawieszeniu działalności organu samorządu załogi Komisja:
1)
uwzględniając odwołanie organu samorządu załogi uchyla decyzję organu założycielskiego lub
2)
utrzymuje w mocy decyzję organu założycielskiego.
2.
Komisja może zawiesić postępowanie i orzec o możliwości uwzględnienia odwołania organu samorządu załogi, jeżeli organ ten w określonym terminie uchyli uchwały niezgodne z przepisami prawa lub naruszające podstawowe interesy społeczne.
3.
Utrzymując w mocy decyzję o zawieszeniu działalności organu samorządu załogi, Komisja może określić warunki wznowienia jego działalności przed upływem okresu zawieszenia.
§  16.
1.
Po rozpatrzeniu wniosku organu założycielskiego o rozwiązanie organu samorządu załogi Komisja:
1)
orzeka o rozwiązaniu organu samorządu załogi lub
2)
oddala wniosek organu założycielskiego.
2.
Orzekając o rozwiązaniu organu samorządu załogi, Komisja może zalecić, aby przygotowania do jego ponownego powołania odbywały się w konsultacji z organizacjami politycznymi i społecznymi działającymi w przedsiębiorstwie oraz aby wybory poprzedzone były działaniami, o których mowa w § 17.
3.
Komisja może zawiesić postępowanie i orzec o możliwości oddalenia wniosku o rozwiązanie organu samorządu załogi, jeżeli organ ten w określonym terminie uchyli uchwały niezgodne z przepisami prawa lub naruszające podstawowe interesy społeczne.
§  17.
Orzekając o zawieszeniu działalności organu samorządu załogi lub jego rozwiązaniu, Komisja zobowiązuje organ założycielski do zapoznania załogi przedsiębiorstwa z orzeczeniem Komisji.
§  18.
1.
Po zamknięciu posiedzenia Komisja wydaje orzeczenie.
2.
Orzeczenie zapada po naradzie większością głosów. Orzeczenie podpisują członkowie Komisji (zespołu orzekającego).
3.
Orzeczenie jest prawomocne z chwilą ogłoszenia i nie przysługuje od niego odwołanie.
§  19.
1.
Uzasadnienie orzeczenia sporządza się nie później niż w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia i doręcza się stronom wraz z orzeczeniem.
2.
Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, z przytoczeniem motywów, którymi kierowała się Komisja.
§  20.
Jeżeli w sprawach zakończonych orzeczeniem Komisji ujawniły się nowe ważne okoliczności nieznane w czasie orzekania, Prezydium Komisji w terminie trzech miesięcy może przedstawić Komisji sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Oceny i wnioski.

§  21.
1.
Komisja dokonuje okresowych analiz zjawisk występujących na tle rozpatrywanych spraw i przekazuje sygnały o stwierdzonych nieprawidłowościach właściwym organom państwowym, partyjnym i społecznym.
2.
Jeżeli w toku rozpatrywania spraw okaże się, że zachodzi potrzeba ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni ustawy lub zmiany obowiązującego stanu prawnego w sprawach dotyczących działalności organów samorządu załogi i stosunków między tymi organami a dyrektorem lub organem założycielskim przedsiębiorstwa państwowego, Komisja występuje ze stosownymi wnioskami do Rady Państwa.
§  22.
Komisja przedstawia Radzie Państwa okresowe sprawozdania oraz wnioski wynikające ze swojej działalności.
§  23.
Komisja współdziała z Komisją do Spraw Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz z odpowiednimi komisjami wojewódzkich rad narodowych; przedstawia im swoje oceny, proponuje wspólne przedsięwzięcia i korzysta z ich informacji i wniosków.

Przepisy końcowe.

§  24.
1.
Obsługę Komisji zapewnia Kancelaria Rady Państwa.
2.
Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu centralnego w części dotyczącej Kancelarii Rady Państwa.
§  25.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.