Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.20.59

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1918 r.

DEKRET
w przedmiocie utworzenia Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa.

Art.  1.

Kancelarja Cywilna Naczelnika Państwa przyjmuje i załatwia korespondencję, kierowaną do Władzy Najwyższej przez organy urzędowe oraz instytucje i osoby prywatne, z wyjątkiem pism, wpływających do Wojskowej Adjutantury Generalnej.

Art.  2.

Akty ustawodawcze i rządowe, wymagające w myśl ustaw obowiązujących zatwierdzenia Władzy Najwyższej, przedstawiane są Naczelnikowi Państwa przez Kancelarję Cywilną.

Art.  3.

Urzędnicy, pozostający na etacie Kancelarji Cywilnej, są urzędnikami państwowymi.

Art.  4.

Kancelarją Cywilną kieruje szef z płacą kategorji IV, według tabeli płac urzędników państwowych. Pozostałe etaty ustali Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Art.  5.

Szefa Kancelarii Cywilnej mianuje Naczelnik Państwa. Urzędników Kancelarji Cywilnej, należących do kategorji V - a, V - b i VI, mianuje Naczelnik Państwa na wniosek szefa Kancelarji Cywilnej. Urzędników, należących do kat. VII i niższych, mianuje szef Kancelarji Cywilnej.

Art.  6.

Na etacie Kancelarji Cywilnej znajdują się urzędnicy do szczególnych poruczeń Naczelnika Państwa w liczbie 4 - ch, którzy nie wchodzą a skład Kancelarji Cywilnej.

Urzędników do szczególnych poruczeń mianuje Naczelnik Państwa.

Art.  7.

Ustanowiony reskryptem Rady Regencyjnej z dnia 12. VII. 1918 K. - P. Gabinet Cywilny rozwiązuje się. Akta jego winny być przekazane Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa.

Dan w Warszawie, d. 11 grudnia 1918 r.