Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.74.507

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI PAŃSTWOWEJ
z dnia 20 sierpnia 1921 r.
o utworzeniu izby okręgowej kontroli w Kowlu.

Na mocy art. 27 ustawy z dnia 3 czerwca 1921 r. o Kontroli Państwowej (Dz. Ust. № 51 poz. 314) zarządzam w porozumieniu z Prezydentem Ministrów co następuje:
§  1. Tworzy się izbę okręgową kontroli państwowej z siedzibą w Kowlu, działającą na zasadach, wyłuszczonych w powołanej wyżej ustawie.
§  2. Terytorjalny zakres działania tej izby rozciąga się na województwa wołyńskie i poleskie.
§  3. O terminie otwarcia tej izby nastąpi oddzielne ogłoszenie.