Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI PAŃSTWOWEJ
z dnia 22 grudnia 1921 r.
o utworzeniu izby okręgowej kontroli państwowej w Krakowie. *

Na mocy art. 27 ustawy z dnia 3 czerwca 1921 r. o kontroli państwowej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się w porozumieniu z Prezydentem Ministrów co następuje:
§  1. Tworzy się izbę okręgową kontroli państwowej w Krakowie z terytorialnym zakresem działania, rozciągającym się na województwa: krakowskie i śląskie.
§  2. Izba okręgowa kontroli państwowej w Krakowie działa na zasadach, wyłuszczonych w art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 44, poz. 267) i w powołanej na wstępie ustawie zastosowaniem ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny województwa śląskiego (Dz. U. R. P. № 73, poz. 497).
§  3. O terminie otwarcia tej izby nastąpi osobne ogłoszenie.
* Z dniem 12 kwietnia 1924 r. z terytorjalnego terenu działania Okręgowej Izby Kontroli w Krakowie wyłącza się Województwo Śląskie, zgodnie z § 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1924 r. w sprawie utworzenia specjalnego urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach (Dz.U.24.32.337).