Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.12.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 18 stycznia 1924 r.
o utworzeniu izby dla spraw handlowych przy sądzie okręgowym w Katowicach.

Na podstawie § 100 ustawy o ustroju sądownictwa z dnia 27 stycznia 1877 r. (Dz. U. Rz. niem. str. 41) zarządza się co następuje:
§  1. Tworzy się z dniem 1 czerwca 1924 r. przy sądzie okręgowym w Katowicach izbą dla spraw handlowych.
§  2. Ustanawia się dla tej izby dla spraw handlowych ośm stanowisk sędziów handlowych i óśm stanowisk zastępców sędziów handlowych.

Mianowanie przewodniczącego izby dla spraw handlowych i powoływanie zastępców sędziów handlowych następuje w sposób przewidziany w §§ 4 i 5 rozporządzenia pruskiego Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 1879 r. (Zb. rozp. pr. Min. Spr. str. 210).

§  3. Celem ustanowienia sędziów handlowych i zastępców sędziów handlowych izba przemysłowo-handlowa w Katowicach przedkładać będzie roczne propozycje w myśl rozporządzenia pr. Min. Sprawiedliwości i Ministra Handlu i Przemysłu z dnia 10 grudnia 1903 r. (Zb. rozp. pr. Min. Spr. str. 291). Izba przemysłowo-handlowa proponować będzie na te stanowiska po czternaście osób. Pierwsze propozycje będą miały ważność na czas od 1 czerwca 1924 do 31 grudnia 1924. Winny one być przedłożone przed dniem 1 kwietnia 1924 r.
§  4. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.