Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.5.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 grudnia 1920 r.
w przedmiocie utworzenia izb skarbowych na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r.

Na zasadzie art. 3, 14 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Praw P. P. z 1919 r. Nr 65 poz. 391) zarządza się co następuje:
§  1. Tymczasowo na obszarze każdego okręgu administracyjnego, utworzonego w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. Nr 115 poz. 760), tworzy się w siedzibie naczelnika okręgu administracyjnego izbę skarbową.
§  2. Przepisy §§ 4, 6 do 14 włącznie, §§ 17, 27, 28, 35, 36, 37 i 44 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. Nr 15 poz. 81) mają zastosowanie do izb skarbowych, utworzonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia.

Tymczasowy zakres działania izb skarbowych normują obowiązujące na oznaczonych wyżej ziemiach rozporządzenia b. Tymczasowego Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych, względnie rozporządzenia b. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich oraz b. Zarządu Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego.

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem.ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.