Utworzenie Instytutu Zootechniki. - Dz.U.1950.24.210 - OpenLEX

Utworzenie Instytutu Zootechniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.24.210

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 1950 r.
w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki.

Na podstawie art. 16 i 108 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się Instytut Zootechniki, zwany w dalszym ciągu Instytutem, którego zadaniem jest kierowanie całokształtem badań w zakresie produkcji zwierzęcej oraz bezpośrednie prowadzenie prac naukowo-badawczych w tym zakresie.
2.
Siedzibą Instytutu jest m. Kraków.
3.
Instytutowi nadaje się statut, który będzie ogłoszony w Monitorze Polskim.
Nadzór nad Instytutem porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych, który wykonuje go w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Szkół Wyższych i Nauki.
Instytut może za zgodą władzy nadzorczej posiadać oddziały oraz placówki pomocnicze.
1.
Instytut sprawuje nadzór nad działalnością naukową w zakresie produkcji zwierzęcej, prowadzoną przez inne placówki naukowo-badawcze, podległe Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
2.
W zakresie zleconym przez Ministra Szkół Wyższych i Nauki Instytut nadzoruje i koordynuje prace naukowo-badawcze zakładów i instytutów szkół wyższych w dziedzinie produkcji zwierzęcej, przedstawia wnioski w sprawie zatwierdzenia tych prac oraz czuwa nad ich wykonaniem.
Instytut posiada osobowość prawną. Może on za zgodą Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych nabywać, pozbywać i obciążać swój majątek nieruchomy.
1.
Instytut przejmuje część majątku stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, określoną przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2.
Instytutowi może być również przekazany majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Ogół dochodów i wydatków Instytutu objęty jest budżetem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Szkół Wyższych i Nauki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1950 r.