Utworzenie i zakres działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.41.308

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1951 r.

DEKRET
z dnia 2 sierpnia 1951 r.
o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio".

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 26 maja 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 235) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Tworzy się przy Radzie Ministrów Komitet do Spraw Radiofonii "Polskie Radio", zwany w dalszych przepisach w skrócie "Komitetem".

Komitet jest organem Rządu w zakresie tworzenia i przekazywania programów radiofonicznych i telewizyjnych dla powszechnego odbioru.

1.
Do zakresu działania Komitetu należy w szczególności:
1)
ustalenie wytycznych rozwojowych radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru w zakresie programowym, technicznym, organizacyjnym i szkolenia kadr;
2)
tworzenie i przekazywanie dla powszechnego odbioru w kraju i za granicą radiofonicznych i telewizyjnych programów - informacyjnych, muzycznych, literackich, teatralnych i oświatowych - za pośrednictwem radia;
3)
budowa, urządzanie i eksploatacja na zasadach wyłączności - rozgłośni radiofonicznych i telewizyjnych dla powszechnego odbioru;
4)
popieranie wszelkiej twórczości artystycznej, literackiej i naukowej w dziedzinie radiofonii i telewizji - przede wszystkim przez inicjowanie i organizowanie konkursów, wystaw i działalności wydawniczej oraz opracowywanie wniosków o przyznanie państwowych nagród artystycznych i naukowych w dziedzinie radiofonii i telewizji;
5)
sprawy polskiej radiofonii i telewizji na terenie międzynarodowym w zakresie programowym.
2.
W sprawach wymienionych w ust. 1 Komitet działa w porozumieniu z innymi władzami w zakresie ich właściwości.
1.
Na czele Komitetu stoi Przewodniczący, którego mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
2.
Do Komitetu wchodzą ponadto zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie, których mianuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu.

Przy Komitecie działa Rada Programowa i Rada Techniczna jako organy doradcze i opiniodawcze w zakresie działania Komitetu.

Statut nadany przez Radę Ministrów określi organizację Komitetu oraz skład i zakres działania Rady Programowej i Rady Technicznej.

Wpływy i wydatki Komitetu stanowić będą od dnia 1 stycznia 1952 r. osobną część budżetu Państwa.

1.
Znosi się Centralny Urząd Radiofonii.
2.
Z dotychczasowego zakresu działania Centralnego Urzędu Radiofonii przechodzą do właściwości Ministra Poczt i Telegrafów sprawy:
1)
budowy, rozbudowy i eksploatacji sieci stacji nadawczych dla powszechnego odbioru;
2)
planów radiofonizacji kraju;
3)
radiofonii przewodowej dla powszechnego odbioru;
4)
zakładanie i używanie odbiorczych urządzeń radiofonicznych i telewizyjnych (bezprzewodowych i przewodowych) dla powszechnego odbioru.
3.
Pozostałe sprawy należące dotychczas do Centralnego Urzędu Radiofonii przechodzą do właściwości Komitetu.
4.
Pracownicy zatrudnieni dotychczas w Centralnym Urzędzie Radiofonii przechodzą do służby w odpowiednich działach zarządu państwowego.

Tracą moc:

1)
dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 listopada 1944 r. o utworzeniu Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Radio" (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 69);
2)
ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Radiofonii (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 50).

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Poczt i Telegrafów.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 października 1951 r.