Art. 3. - Utworzenie i zakres działania Centralnego Urzędu Radiofonii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.9.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1949 r.
Art.  3.
1.
Do zakresu działania Centralnego Urzędu Radiofonii należą:
1)
sprawy planów radiofonizacji kraju i rozwoju telewizji oraz rozbudowy sieci stacji nadawczych dla powszechnego odbioru,
2)
sprawy polskiej radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru - na terenie międzynarodowym,
3)
sprawy koncesji na zakładanie i eksploatację stacji nadawczo-odbiorczych radiofonicznych i telewizyjnych dla powszechnego odbioru oraz zezwoleń na posiadanie i użytkowanie odbiorczych urządzeń radiofonicznych i telewizyjnych (bezprzewodowych i przewodowych),
4)
sprawy programowego, organizacyjnego, technicznego, administracyjnego i finansowego nadzoru nad przedsiębiorstwami, eksploatującymi radiofoniczne i telewizyjne urządzenia nadawcze (bezprzewodowe i przewodowe) dla powszechnego odbioru.
2.
W sprawach, wymienionych w ust. 1, Centralny Urząd Radiofonii działa w porozumieniu z innymi władzami w zakresie ich właściwości.