Utworzenie i zakres działania Centralnego Urzędu Radiofonii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.9.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1949 r.

USTAWA
z dnia 4 lutego 1949 r.
o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Radiofonii.

Tworzy się Centralny Urząd Radiofonii jako organ naczelny w zakresie radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru w wykonywaniu wyłącznego prawa Państwa, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 63, poz. 481).

Centralny Urząd Radiofonii podlega Prezesowi Rady Ministrów. Sprawy, zastrzeżone właściwości Ministra Poczt i Telegrafów w przepisach, dotyczących radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru, przechodzą do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów.

1.
Do zakresu działania Centralnego Urzędu Radiofonii należą:
1)
sprawy planów radiofonizacji kraju i rozwoju telewizji oraz rozbudowy sieci stacji nadawczych dla powszechnego odbioru,
2)
sprawy polskiej radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru - na terenie międzynarodowym,
3)
sprawy koncesji na zakładanie i eksploatację stacji nadawczo-odbiorczych radiofonicznych i telewizyjnych dla powszechnego odbioru oraz zezwoleń na posiadanie i użytkowanie odbiorczych urządzeń radiofonicznych i telewizyjnych (bezprzewodowych i przewodowych),
4)
sprawy programowego, organizacyjnego, technicznego, administracyjnego i finansowego nadzoru nad przedsiębiorstwami, eksploatującymi radiofoniczne i telewizyjne urządzenia nadawcze (bezprzewodowe i przewodowe) dla powszechnego odbioru.
2.
W sprawach, wymienionych w ust. 1, Centralny Urząd Radiofonii działa w porozumieniu z innymi władzami w zakresie ich właściwości.

Na czele Centralnego Urzędu Radiofonii stoi prezes, którego mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Wiceprezesów mianuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa Centralnego Urzędu Radiofonii.

Budżet Centralnego Urzędu Radiofonii stanowi osobny dział budżetu Prezydium Rady Ministrów.

Statut organizacyjny Centralnego Urzędu Radiofonii nada Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia, ogłoszonego w Monitorze Polskim.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Kultury i Sztuki - we właściwym im zakresie działania.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.