Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 marca 1922 r.
w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowego urzędu ubezpieczeń dla b. zaboru pruskiego.

Na mocy art. 98 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. № 44, poz. 272 ogłoszonej dla b. dzielnicy pruskiej w Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. r. 1920, № 45), zarządza się co następuje:
§  1. Celem wykonywania nadzoru i orzecznictwa w zakresie ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. № 44, poz. 272) tworzy się w b. zaborze pruskim okręgowe urzędy ubezpieczeń, a to dla województwa poznańskiego z siedzibą w Poznaniu, dla województwa pomorskiego z siedzibą w Toruniu.

Do czasu zorganizowania okręgowego urzędu ubezpieczeń dla województwa pomorskiego i rozpoczęcia przez niego działalności, najdłużej jednak do 31 grudnia 1922 r. 1 terytorjalny zakres działania okręgowego urzędu ubezpieczeń w Poznaniu będzie obejmował i województwo pomorskie.

§  2. Okręgowe urzędy ubezpieczeń podlegają bezpośredniemu nadzorowi Głównego Urzędu Ubezpieczeń.

Do czasu utworzenia Głównego Urzędu Ubezpieczeń okręgowe urzędy podlegają bezpośredniemu nadzorowi Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

§  3. Okręgowe urzędy ubezpieczeń składają się z dyrektora, odpowiedniej liczby urzędników, oraz z ławników, wybieranych przez instytucje ubezpieczeniowe.
§  4. Liczbę, oraz sposób wyboru ławników do okręgowych urzędów ubezpieczeń określi Minister Pracy i Opieki Społecznej drogą osobnego rozporządzenia.

Do czasu wydania tego rozporządzenia oraz przeprowadzenia wyborów Minister Pracy i Opieki Społecznej na wniosek dyrektora urzędu ubezpieczeń mianuje 10 ławników, z których połowa ma być z grona ubezpieczonych, połowa zaś z grona pracodawców.

§  5. Orzecznictwo okręgowy urząd ubezpieczeń sprawować będzie przez kolegjum orzecznicze.

Kolegjum orzecznicze składa się z 4 członków, a to z dyrektora lub jego zastępcy, jako przewodniczącego, delegowanego urzędnika urzędu ubezpieczeń, oraz z 2 ławników, a to jednego z grona ubezpieczonych, jednego z grona pracodawców.

§  6. Do zakresu działania okręgowych urzędów ubezpieczeń, jako władzy nadzorczej, należy:

czuwanie nad przestrzeganiem przez kasy chorych przepisów ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. № 44, poz. 272), oraz statutów poszczególnych kas chorych a w szczególności:

1) zezwalanie na mocy art. 1 wymienionej ustawy na utworzenie oddzielnej Kasy Chorych w miastach, liczących ponad 50.000 ludności;
2) zezwalanie na mocy art. 21 na zmianę podziału na grupy zarobkowe oraz na rozszerzanie granic płacy ustawowej;
3) zezwalanie na mocy art. 23 ust. III na udzielanie świadcz-en w gotówce zamiast pomocy lekarskiej oraz określanie sposobu wykazywania stanu zdrowia w myśl tegoż artykułu;
4) zezwalanie na mocy art. 46 ust. III i art. 59 na podniesienie składek;
5) ustalanie w myśl art. 19 ust. II oraz art. 47 ust. II wartości wynagrodzenia w naturze na podstawie cen miejscowych;
6) zatwierdzanie na mocy art. 60 i art. 66 lit. c statutów kas chorych oraz zmian tychże statutów;
7) zatwierdzanie na mocy art. 73 ust. II dyrektora kasy, oraz zatwierdzanie na mocy ust. VI tegoż artykułu regulaminu dla chorych;
8) przyjmowanie do wiadomości w myśl art. 71 wyników wyborów do władz kasy;
9) zatwierdzanie na mocy art. 73 ust. IV sprawozdań rocznych z działalności kas i zamknięć rachunkowych;
10) rozstrzyganie zatargów pomiędzy władzami kasy na mocy art. 82 ust. II, oraz art. 72 ust. III;
11) przyjmowanie do wiadomości w myśl art. 82 ust. 1 zażaleń komisji rewizyjnej i stawianie żądania zwołania posiedzenia rady na mocy tegoż postanowienia ustawy;
12) nakładanie kar za przekroczenie przepisów ustawy o zgłaszaniu na zasadzie art. 95;
13) wzywanie władz kasy do pełnienia czynności oraz zwoływanie z własnej inicjatywy rad lub zarządów na posiedzenia nadzwyczajne, a także branie udziału w posiedzeniach władz kasy w, wypadkach, uznanych za właściwe; zawieszanie w czynnościach władz kasy w razie stwierdzenia nadużyć i przestępstw, popełnionych przez te władze, oraz mianowanie komisarzy dla uporządkowania spraw kasy oraz przeprowadzenia nowych wyborów; mianowanie tymczasowych władz kas, oraz rozstrzyganie skarg i protestów w myśl przepisów wyborczych, wydawanie przepisów lokalnych, potrzebnych dla stosowania ustawy; współdziałanie przy organizowaniu kas, stawianie wniosków do Głównego Urzędu ubezpieczeń w sprawie mianowania komisarzy lub instruktorów, oraz tymczasowych władz kasy dla ich organizowania, bądź też mianowanie tych osób stosownie do poleceń Głównego Urzędu ubezpieczeń, a to na mocy postanowień art. 100, ust. a;
14) wydawanie instrukcji niezbędnych przy stosowaniu ustawy, w szczególności instrukcji o prowadzeniu biurowości, statystyki i t. d. w ramach ogólnych przepisów wydanych przez Główny Urząd ubezpieczeń; pociąganie na mocy tegoż postanowienia ustawy władz samorządowych do współdziałania przy wykonywaniu ustawy, a to na mocy postanowień art. 100 lit. b;
15) czuwanie na mocy art. 100 lit. c nad wykonywaniem czynności kas w zakresie lecznictwa;
16) udzielanie informacji w sprawie ubezpieczenia na wypadek choroby;
17) tworzenie na zasadzie art. 84 ust. 1 komisji pojednawczych.
§  7. Do zakresu działania okręgowych urzędów ubezpieczeń, jako instancji orzekającej, należy:

rozstrzyganie rekursów, wniesionych przeciw orzeczeniom kas chorych, wydanych na mocy art. 76 ustawy z d. 19 maja 1920 r.

§  8. Minister Pracy i Opieki Społecznej osobnem rozporządzeniem wyda przepisy o postępowaniu przed okręgowemi urzędami ubezpieczeń.
§  9. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 30 grudnia 1922 r. przewidziany w ustępie 2 § 1 nin. rozporządzenia termin 31 grudnia 1922 roku odroczony zostaje do dnia 30 czerwca 1923 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1922 r. w przedmiocie odroczenia terminu utworzenia okręgowego urzędu ubezpieczeń w Toruniu (Dz.U.22.116.1060).